Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä omistajan on huolehdittava, että jätevesistä ei aiheudu ympäristölle haittaa. Jätevesien käsittelyä koskevassa lainsäädännössä on määritelty vähimmäisvaatimukset jäteveden puhdistumiselle.

Tarjoamme neuvontaa

Valonia tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Varsinais-Suomen kuntien asukkaille ja mökkiläisille sekä yrittäjille ja viranomaisille. Neuvomme lainsäädännön vaatimuksista sekä erilaisista jätevedenkäsittelymenetelmistä ja -laitteista, niiden kustannuksista, puhdistustuloksista sekä toimivuudesta. Neuvontaa tarjotaan puhelimitse ja sähköpostilla, kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä emme enää tee. Neuvoja saat myös kunnan ympäristönsuojelu- tai rakennusvalvonnasta. Viemäriverkostoon liittymisessä auttavat kuntien vesihuoltolaitokset.

Tarjoamme jätevesineuvontapalveluita myös ostopalveluina kunnille, yrityksille ja yhdistyksille. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi yleisötapahtumien kuten jätevesi-iltojen järjestäminen tai koulutustilaisuudet yrityksille ja kuntien työntekijöille. Ota siis tarpeen tullen yhteyttä vesiasiantuntijoihimme ja suunnitellaan teille sopiva palvelukokonaisuus.

Katariina Yli-Heikkilä

Katariina Yli-Heikkilä

vesiasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

Jarkko Leka

vesiasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265


Haja-asutuksen jätevedet

  1. Jos kiinteistön rakennus, jossa jätevesiä muodostuu, sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, merestä tai pohjavesialueella, jäteveden käsittelyn tulee täyttää laissa määritellyt vähimmäispuhdistusvaatimukset.
  2. Muilla alueilla kiinteistön omistaja voi itse päättää, milloin tekee tarvittavat parannukset jätevesijärjestelmäänsä. Jätevesijärjestelmän riittävyys tulee tarkistaa viimeistään, kun kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai rakennuksen peruskorjaus.

Ohjeita kiinteistön omistajalle

Kiinteistön jätevesijärjestelmästä tulee olla kirjallinen jätevesiselvitys. Selvitys sisältää kirjallisen kuvauksen kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sen sijainnista sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvitystä säilytetään kiinteistöllä. Selvityslomakkeen voit saada omalta kunnaltasi tai hyödyntää tältä sivulta löytyvää lomaketta.

On myös suositeltavaa pitää päiväkirjaa järjestelmän käytöstä ja huollosta. Hyvä huoltokirjanpito on etu muun muassa kiinteistöä myytäessä. Voit hyödyntää esimerkiksi tätä lomaketta.

Enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, merestä tai veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella sijaitsevan kiinteistön jäteveden käsittelyn on 31.10.2019 lähtien pitänyt täyttää laissa määritellyt vähimmäispuhdistusvaatimukset.

Muilla alueilla jätevesisaneerauksen ajankohdan voi valita itse, mutta se on tehtävä kuitenkin viimeistään seuraavan luvanvaraisen vesi- ja viemäriremontin yhteydessä.

Muista kuitenkin, että jätevesijärjestelmä on osa talotekniikkaa ja sen käyttöikä on 0–30 vuotta riippuen siitä, miten hyvin järjestelmä on toteutettu ja hoidettu.

  • Vähäiset jätevedet voidaan imeyttää hallitusti maahan. Näin voi tehdä esimerkiksi kiinteistöillä, joilla ei ole vesikäymälää ja pesuvesiä syntyy vain vähän, tai kyseessä on kantovedellinen kesämökki.
  • Ns. ikävapautukseen ovat oikeutettuja ne vakituisesti asuttujen kiinteistöjen omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 eli jätevesiremontti ei ole heille pakollinen. Näillä kiinteistöllä on oltava kuitenkin jonkinlainen jäteveden käsittelyjärjestelmä ja kiinteistön jätevesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ikäperusteinen vapautus ei ole mahdollinen vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille.
  • Lisäaikaa jätevesiremontille voivat anoa ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöt, mikäli jätevesistä aiheutuva kuormitus on vähäistä tai jätevesijärjestelmän korjaamisen katsotaan olevan kiinteistönhaltijalle kustannuksiltaan kohtuutonta. Lisäaikaa anotaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja sitä myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lisäaika raukeaa, jos kiinteistöllä tehdään vesi- ja viemärilaitteisiin liittyvää rakennus- tai toimenpidelupaa vaativaa remonttia.
  • Jos kiinteistö on liittymässä jätevesiviemäriin määräajan umpeutumisen jälkeen, voidaan kiinteistölle myös myöntää lisäaikaa. Hakemus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja lisäaikaa myönnetään hakemuksesta korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Jätevesisuunnitelma remonttia varten

Jätevesiremonttia varten tarvitset jätevesisuunnitelman, jonka voi tehdä vain alalle koulutettu ja kokenut jätevesisuunnittelija. Suunnitelman on täytettävä lainsäädännön vaatimukset ja se ottaa huomioon kuntakohtaiset määräykset. Suunnitelman tarkoitus on kartoittaa kiinteistölle soveltuvat jäteveden käsittelyvaihtoehdot ja valita niistä kiinteistön omistajille parhain järjestelmä. Suunnitelmaan kirjataan valitun jätevesijärjestelmän rakennus- ja käyttöohjeet. Suunnitelma sisältää lisäksi asema- ja leikkauspiirroksen, mitoituslaskelmat ja työselostuksen. Hyvä suunnitelma perustuu tonttikäyntiin ja kiinteistönomistajan kanssa yhteistyössä tehtävään esiselvitykseen. Jätevesijärjestelmän suunnitelma korvaa aiemmin tehdyn selvityksen.

Lupamenettely ja rakentaminen

Jätevesijärjestelmän rakentaminen on aina luvanvaraista. Lupaa tulee hakea kunnan rakennusvalvonnalta. Eri kunnissa voi olla hieman erilainen käytäntö lupien suhteen, joten on hyvä tarkistaa oman kunnan vaatimukset. Rakennusluvan liitteeksi on laitettava jätevesijärjestelmän suunnitelma. Luvan myöntämisen jälkeen voidaan hankkia tarvittavat tarvikkeet joko itse tai urakoitsijan kautta sekä valita maanrakennus- tai LVI-urakoitsija. Rakentaminen tulee tehdä jätevesisuunnitelman mukaisesti ja asentamisen aikana mahdolllisesti tehdyt muutokset tulee kirjata suunnitelmaan. Jätevesiratkaisujen toteutus on tehtävä suunnitelmien mukaisesti, jotta jätevesijärjestelmä toimisi oikein. Jätevesijärjestelmän rakentaminen on hyvä dokumentoida valokuvaamalla ja esimerkiksi maasuodattamon maa-aineksista kannattaa ottaa näyte talteen. Myös rakentamisen yhteydessä tehtävät muutokset suunnitelmaan kannattaa kirjata ylös. Olemassa olevaa jätevesiratkaisua on huollettava ja hoidettava oikein sekä säännöllisesti.

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien oikeanlainen käyttö ja ylläpitö sekä riittävä huoltaminen ovat tärkeitä, jotta järjestelmä pysyy toimivana ja puhdistustaso hyvänä. Järjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet tulee säilyttää kiinteistöllä. Kiinteistönomistajan on hyvä ylläpitää puhdistamon huoltopäiväkirja, jonne merkitään kaikki jätevesijärjestelmään tehtävät toimenpiteet muun muassa tarkastukset, havainnot, lisäykset ja tehdyt muutostyöt. Jätevedenkäsittelyjärjestelmille on mahdollista hankkia puhdistamon valmistajayrityksestä tai huoltoyhtiöstä huoltosopimus, jolla jokin osa tai koko järjestelmän hoito siirretään yrityksen tehtäväksi.

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn on useita erilaisia vaihtoehtoja. Jätevesien käsittelyjärjestelmät voidaan jakaa maapuhdistamoihin ja laite- eli pienpuhdistamoihin. Muita vaihtoehtoja ovat liittyminen kunnan viemäriverkkoon, naapuri- tai kyläpuhdistamon perustaminen, harmaavesisuodattimet tai umpisäiliöt. Kuivakäymälällä voidaan huomattavasti vähentää jätevesien käsittelytarvetta.

Suomen ympäristökeskuksen Vesihuoltotulkki-ohjelmalla voit selvittää oman asuin- tai vapaa-ajankiinteistösi sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Vastaamalla vesihuoltotulkin kysymyksiin saat apua myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valintaan. Kaivoveden analyysitulkki taas auttaa tulkitsemaan kaivoveden laatuanalyysejä.

Jäteveden käsittely eri vaihtoehdoista voit lukea täältä.

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien käyttäjäkokemuksia

Suomen ympäristökeskus kerää käyttäjien kokemuksia kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä. Voit jättää oman mielipiteesi osoitteessa: www.ymparisto.fi/munputsari

Valonian on tutkinut kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimintaa jo useamman vuoden ajan. Tuloksia voit lukea täältä (päivittyy tammikuussa 2020).

muut materiaalit

Putsareista pellolle -hankkeen loppuraportti (Issuu), 2014
Valonian PUPE – Putsareista pelloille –hankkeessa tutkittiin, voisivatko haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteet toimia järkevinä ja kustannustehokkaina lannoitevalmisteina nykyaikaisessa ravinnekiertoon pyrkivässä maataloudessa. Hankkeen kokemuksista, tutkimustuloksista ja löydöksistä koottiin opas, joka selventää keinoja ja menettelyjä, miten haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteitä voidaan kerätä paikallisesti ja hyödyntää lannoitteena maataloudessa.

MINWA-hankkeen loppujulkaisu, Turun ammattikorkeakoulu 2012
Julkaisussa kerrotaan MINWA (Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated Areas – Jätevesikuormituksen vähentäminen haja-asutusalueilla) -hankkeen aikana tehdystä työstä sekä tuodaan esille pienpuhdistamojen toimivuustutkimusten ja lieteselvitysten tuloksia. Julkaisussa esitellään myös neuvontatyön metodeja ja tarkastellaan hanketyönä tehdyn neuvonnan kustannustehokkuutta. Raportin lopussa esitetään suosituksia toimintatavoiksi, joiden käyttöönotto valtakunnallisella tasolla edistäisi merkittävästi haja-asutusalueiden jätevesien asianmukaista käsittelyä.

Katariina Yli-Heikkilä

Katariina Yli-Heikkilä

vesiasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

Jarkko Leka

vesiasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265