Valonia on saanut liikkumisen ohjauksen (LIO) valtionavustusta vuosina 2011–2018 sekä 2020. Jokainen vuosi on ollut oma hankekokonaisuutensa ja liikkumisen ohjauksen toimenpiteet ovat vaihdelleet liikkumisselvityksistä Pyörällä töihin -kilpailun järjestämiseen ja erilaisista tempauksista kestävän liikkumisen yhteistyöverkoston edistämiseen.

LIO-hankkeessa on laadittu ja toteutettu Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma vuosille 2012–2015 sekä 2016–2020. Toimenpidesuunnitelma toimii mm. ohjenuorana siihen, miten liikkumisen ohjauksen asioita edistetään seudulla ja se on apuna toimenpiteiden rahoituksen hakemiselle myös muista lähteistä.

Liikkumisen ohjaus vuonna 2020

Vuonna 2020 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2020 -hankkeen päätarkoituksena on päivittää liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma Varsinais-Suomeen ajalle 2021–2025. Mukaan toimenpideohjelman laatimiseen toivotaan entistä laajempaa joukkoa: niin kuntasektorin edustajia, poliittisia päättäjiä kuin järjestöjen edustajia.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan viestintäkampanja tieliikennelain muutoksiin ja pyöräilyyn liittyen sekä suunnitellaan aiheesta opetusmateriaaleja koulujen käyttöön. Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, alueen kuntien  sekä Turun Polkupyöräilijät ry TurPo:n kanssa.

Hankeaika

Hankketta on toteutettu toistaiseksi vuosina 2011-2018 sekä 2020.

Rahoitus

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Toiminta vuosittain

Vuonna 2018 kestävän liikkumisen kokonaisvaltaista suunnittelua edistettiin liikennejärjestelmätyön viisaan liikkumisen alatyöryhmätyöskentelyllä, osallistumalla seudulliseen ja kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiin, toteuttamalla maakunnallista viisaan liikkumisen viestintää ja kampanjoita sekä tekemällä Meyerin Turun telakan henkilökunnalle työmatkaliikkumiskysely.
Uusia, innovatiivisia, tavoitteellisia ja käyttäjiä osallistavia tapoja tehdä kestävän liikkumisen markkinointia, viestintää ja kampanjointia edistettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla 110-tien MAL-hanketta tukeva liikkumisen ohjauksen kokonaisuus, tekemällä Turun seudulle visuaalisesti kunnianhimoinen ja laatuaan ensimmäinen pyöräilykatsaus sekä toteuttamalla Turun ammatti-instituutissa opinnollistamis-pilotti tavoitteena lisätä koulupäivänaikaista kävelyä ja pyöräilyä. Kestävän liikkumisen olosuhteita ammatti-instituutissa selvitettiin lisäksi liikkumiskyselyllä ja kiinteistökartoituksilla. Kestävää liikkumista edistävien, kuluttajille suunnattujen liikkumispalveluiden kokeilua, kehittämistä ja käyttöönottoa edistettiin hankkeessa keräämällä ja analysoimalla potentiaalisten käyttäjäryhmien tarpeita liittyen harrastetaksipalveluun.

Hankkeessa järjestettiin myös maakunnallinen Pyörällä töihin -kilpailu ja sen yhteydessä toteutettiin järjestyksessään toinen Varsinais-Suomen Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen saajan valinta. Lisäksi toteutettiin tulevaisuuden viisaan liikkumisen koulutusosio luottamushenkilöille järjestettävissä kiertotalouskoulutuksissa ja julkaistiin Varsinais-Suomen viisaan liikkumisen verkoston (V-S VILI) uutiskirjettä.

Hanke toteutti Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita ja tuki Turun kaupunkiseudun jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä sekä maakunnan strategioihin ja ohjelmiin kirjattuja kestävän liikkumisen tavoitteita. Painopisteenä oli edistää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä liikkumisen ohjauksen integrointia liikennejärjestelmätyöhön. Lisäksi tavoitteena oli edistää maankäyttöä ja liikennettä yhteen sovittavaa suunnittelua.

Maskun kunnassa tehtiin Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueelle kestävän ja turvallisen liikkumisen onnistumissuunnitelma, jossa alueen liikennettä tarkasteltiin vuorovaikutteisesti kuntalaisten kanssa. Turun yliopistollisen keskussairaalan kantasairaalaan henkilökunnalle tehtiin työmatkaliikkumiskysely ja toteutettiin joukkoliikenteen työmatkasetelin pilotointi. Valtatie 10:n osuudella Kaarina – Liedon Nuolemo toteutettiin kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistävä kehittämistarveselvitys vuorovaikutteisen suunnittelun menetelmin. Turun kouluille suunniteltiin koulumatkaliikuntaan kannustavaa sisältöä vanhempainiltoihin ja kaupungin työntekijöille suunnattiin liikenneturvallisuus- ja liikennesääntökoulutuksia sekä toteutettiin työmatkaliikuntaan kannustavia toimia.

Liikkumisen ohjaustoiminnassa vahvistetaan ktiivisesti yhteistyötä seudullisten liikkumisen ohjaustyötä tekevien organisaatioiden kesken. Toimenpiteet on valmisteltu ja toteuttiin yhteistyössä useamman kunnan ja toimijan kanssa. Kansallisella Pyöräilyviikolla toukokuussa järjestettiin maakunnallinen Pyörällä töihin -kilpailu ja Euroopan Liikkujan viikolla syyskuussa markkinoitiin erityisesti Turun keskusta-alueen pyöräteitä ja kehittyneitä pyöräilyn olosuhteita. Hankkeessa huolehdittiin myös Turun seudun jatkuvalle liikennejärjestelmätyölle perustetun viisaan liikkumisen alatyöryhmän toiminnasta ja autettiin kuntia tunnistamaan ja hankkeistamaan kestävän liikkumisen tarpeita. Lisäksi osallistuttiin seudulliseen liikenneturvallisuusyhteistyöhön ja kutsusta kuntien liikenneturvallisuusryhmiin. Hankkeessa toteutettiin viisaan liikkumisen koulutusosio Turun kaupungin ekotukitoiminnan peruskoulutukseen ja julkaistiin Varsinais-Suomen viisaan liikkumisen verkoston (V-S VILI) uutiskirjettä.

Hanke toteutti Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelman 2016–2020 tavoitteita ja toimenpiteitä. Painopisteenä oli kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sekä työpaikkojen liikkumisen ohjaus, jossa painottui erityisesti joukkoliikenteen työmatkasetelin markkinointi ja Fölin liikkuva myyntipistetyö.

Hankkeessa edistettiin viisaita matkaketjuja kannustamalla kuntia rakentamaan polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja. Kävelyä ja pyöräilyä edistettiin etenkin Turun kaupungin Koko Turku liikkuu -kampanjan puitteissa. Hankkeeseen sisältyi myös Raision pyöräväyläselvitys, uuden seudullisen pyöräilyn reittioppaan tiedotus, maakunnallinen Pyörällä töihin -kilpailu, koulujen liikenneturvallisuuden, uudenlaisten viisaiden liikkumispalveluiden ja mobiilisovellusten edistäminen sekä kansallisen Pyöräilyviikon ja Euroopan Liikkujanviikon maakunnallinen ohjaus ja viestintä.

Rahoittajina ja yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Turun seudun joukkoliikenne Föli, Turun kaupunki, Raision kaupunki sekä Maskun kunta. Yhteistyötä tehtiin rahoittajien lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, seudun liikenneturvallisuustoimijoiden ja Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkostoon (V-S LIVE) kuuluvien tahojen sekä paikallisten pyöräily- ja liikuntatoimijoiden sekä yhdistysten kanssa.

Liikkumisen ohjaus -toiminta Varsinais-Suomessa 2015 toteuttaa Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmaa 2012-2015. Keskeisinä tavoitteina hankkeessa on varsinaissuomalaisten kestävien liikennevalintojen edistäminen sekä hyöty- ja arkiliikunnan lisääminen. Hanketta toteutetaan vuoden 2015 aikana.

 

Painopisteenä vuonna 2015 hankkeessa oli joukkoliikennepalvelujen asiakaslähtöinenmarkkinointi ja kehittäminen liikkumisen ohjauksen keinoin. Joukkoliikennettä edistettiin kuuden kunnan yhteisen Turun seudun joukkoliikenne Fölin alueella.

Joukkoliikenteen lisäksi hankkeessa edistettiin vahvasti pyöräilyä ja nostettiin esille viisaiden kulkumuotojen yhdistäminen kestäviksi matkaketjuiksi. Pyöräilyn ja kävelyn edistämisen toimenpiteitä ajoitettiin erityisesti valtakunnallisille kestävän ja turvallisen liikkumisen teemaviikoille, kuten Pyöräilyviikolle ja Euroopan liikkujan viikolle.

Joukkoliikenteen markkinointi- ja edistämiskampanja jatkui ja aloitettiin uusi, seudullinenTyöbussaile2-kampanja. Työmatkaliikkumisselvityksiä tehtiin kuudelle julkishallinnon organisaatiolle. Turun koulumatkaohjeistuksen päivittämiseksi työskenneltiin mm. kahden pilottikoulun kanssa vanhempainyhdistyksineen. Kuntien liikenneturvallisuusryhmien kanssa tehtiin lähempää yhteistyötä: osallistuttiin ryhmien kokouksiin ja esitelmöitiin koulutustilaisuuksissa. Lisäksi aloitettiin Turussa Hiljennän ennen suojatietä -takalasitarrakampanja.

Liikkumisen ohjauksen teemoilla esiinnyttiin mm. seminaareissa ja verkottumistilaisuuksissa sekä Turun kaupungin ekotukihenkilöiden koulutuksissa. Kuntalaisille suurimpia teemakokonaisuuksia olivat: Liikkujan viikko 16.–22.9. sekä Valtakunnallinen Pyöräilyviikko (toukokuun kestävä laajempi kokonaisuus) sekä TURTA – Turun ja Tampereen välinen pyöräilykisa 1.5.–22.9. Tiedotuksessa hyödynnettiin mm. sosiaalista mediaa, radiokampanjoita, Valonian ja Turun kaupungin viisaan liikkumisen verkkosivustoa sekä Valonian kestävän kehityksen näyttelyä.

Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmassa 2012-2015 määritettyjä kärkitoimenpiteitä mukaillen vuonna 2013 autettiin työpaikkoja liikkumissuunnitelmatyössä neuvomalla, kouluttamalla, konsultoimalla sekä tuottamalla materiaalia. Lasten ja nuorten parissa tehtiin liikkumisen ohjausta pilotoimalla koulujen liikkumissuunnitelmatyötä yhdessä koulussa sekä kannustamalla kouluja viisaisiin kulkumuotoihin tiedotuskampanjoilla, tempauksilla ja tapahtumilla. Liikkumisen ohjaus -toiminnalla pyrittiin aktiivisesti vahvistamaan yhteistyötä seudullisten liikkumisen ohjaustyötä tekevien ja siihen halukkaiden organisaatioiden kesken ja lisäämään yhteistyötä liikenneturvallisuustoimijoiden kanssa kunnissa ja alueellisesti. Kuntien työntekijöille, johdolle ja päättäjille järjestettiin viisaan liikkumisen informaatio- ja koulutustilaisuuksia ja heitä rohkaistiin liittymään Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkostoon. Kuntalaisiin kohdistuvista kampanjoista ja tapahtumista esimerkkejä ovat: Pyörällä töihin -kilpailu ja Pyörällä kouluun -kampanja (vko 20) sekä EU:n Liikkujan viikko 16.–22.9. Tiedotuksessa hyödynnettiin muun muassa Valonian viisaan liikkumisen verkkosivustoa, kokemusta sosiaalisesta mediasta kampanjoinnin välineenä sekä näyttelyosiota keskeisellä paikalla, Vanhalla Suurtorilla Turussa.

Vuonna 2012 autettiin työpaikkoja liikkumissuunnitelmatyössä neuvomalla, kouluttamalla, konsultoimalla, tuottamalla materiaalia sekä järjestämällä liikkumissuunnitelmaseminaari. Työsuhdematkaseteleitä markkinoitiin aktiivisesti työpaikkakoulutusten osana. Lasten ja nuorten parissa tehtiin liikkumisen ohjausta pilotoimalla koulujen liikkumissuunnitelmatyötä Wäinö Aaltosen koulussa Turussa sekä kannustamalla varsinaissuomalaisia kouluja viisaisiin kulkumuotoihin tiedotuskampanjoilla, tempauksilla ja tapahtumilla. Liikkumisen ohjaus -toiminnalla pyrittiin aktiivisesti vahvistamaan yhteistyötä seudullisten liikkumisen ohjaustyötä tekevien ja siihen halukkaiden organisaatioiden kesken. Kuntalaisiin kohdistuvista kampanjoista ja tapahtumista esimerkkejä olivat: Pyörällä töihin -kilpailu ja Pyörällä kouluun -kampanja (vko 19) sekä EU:n Liikkujan viikko 16.–22.9. Tiedotuksessa hyödynnettiin muun muassa Valonian viisaan liikkumisen verkkosivustoa sekä näyttelyosiota Vanhalla Suurtorilla Turussa. Toimenpiteet toteutettiin synergiassa Valonian Työpyöräile! – Uusia kulkutapoja elämään -hankkeen kanssa.

Vuonna 2012 valmistui opinnäytetyö (Hämeen ammattikorkeakoulun maaseudun kehittämisen koulutusohjelma, ylempi AMK), joka käsittelee maaseudun yhteisöllisten työtilojen periaatteita kestävän kehityksen kannalta. Lisäksi liikkumisen ohjauksen tueksi tuotettiin materiaalia kuten satulansuojia ja kirjallista opastusmateriaalia.

Hankkeen tavoitteena oli liikkumisen ohjauksen vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa ja kestävien kulkumuotojen käytön lisääminen. Hankkeessa laadittiin Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimintasuunnitelma palvelukeskustoiminnan aloittamiseksi, perustettiin maakunnallinen liikkumisen ohjauksen verkosto, järjestettiin liikkumisen ohjauksen seminaari, tehtiin liikkumissuunnitelmia pilottiyrityksiin ja -työpaikoille, markkinoitiin työsuhdematkalippua työpaikkapilottien osana sekä toteutettiin monipuolista viisaan liikkumisen kansalaiskampanjointia.

Hankkeessa toteutettiin myös Turun kaupungin Ekotukihenkilökoulutuksissa liikkuvuus-teeman luento-osuus. Lisäksi hankkeessa valmistui kandidaatin tutkielma työnantajan ohjauskeinoista kestävän liikenteen edistämiseen ja tuotettiin liikkumisen ohjauksen tueksi materiaalia kuten satulansuojia ja kirjallista opastusmateriaalia.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Paula Väisänen

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Marja Tommola

Marja Tommola

Kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Maiju Oikarinen

Maiju Oikarinen

viestintäasiantuntija
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Anna Sampo

Anna Sampo

viestintäasiantuntija
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Silja Ngobese

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Mikko Koskinen

Mikko Koskinen

Mikko työskenteli Valoniassa kestävän liikkumisen asiantuntijana joulukuuhun 2018 saakka.