Circular Turku -hankkeen tavoitteena oli luoda resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekartta Turun seudulle. Tiekartan suunnitteluun ja hankkeen muihin kiertotaloutta jalkauttaviin toimenpiteisiin osallistui laaja sidosryhmäjoukko kansalaisista yrityksiin, yhteisöihin ja kansainvälisiin kumppaneihin. Valonia oli mukana hankkeen ohjausryhmässä, tärkeänä alueellisena kumppanina sekä vuoden 2020 ajan rahoitusosuudella toimenpiteiden toteuttajana. Valonia toi prosessiin alueellista näkökulmaa ja kuntalaiskampanjoinnin osaamista.

Tiekarttatyölle pohjaa loivat Sitran vuonna 2016 julkaisema Suomen kiertotalouden tiekartta ja sen päivitetty versio Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 sekä vuonna 2017 julkaistu Varsinais-Suomen alueellinen kiertotalouden tiekartta. Uutta tiekarttaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä kansallisen kiertotalouden tiekarttatyön kanssa.

Circular Turku -hankkeen keskiössä olivat seuraavat kiertotalouden painopisteet:

  • ruokaketju ja ravinnekierto
  • rakennukset ja rakentaminen
  • energiajärjestelmä
  • kuljetus ja logistiikka
  • vesikierrot

Lisäksi tärkeässä roolissa olivat poliittiset linjaukset ja käytännöt, julkiset hankinnat, seudullinen yhteistyö, kestävä arki ja osallistaminen sekä elinkeinoelämän yhteistyö.

Kiertotalous osana kaupungin ilmastotyötä

Hanke tuki Turun kaupungin tavoitteita olla hiilineutraali vuonna 2029 ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin. Lisäksi Turun tavoitteena on toimia resurssiviisauden periaatteiden mukaisesti vuoteen 2040 mennessä. Ilmastotavoitteisiin ei päästä ilman kiertotalousajattelua. Tiekarttatyö linkittyi myös vahvasti Turun kaupunkistrategian uudistamistyöhön ja resurssiviisauden tiekartan päätavoitteet sisällytettiin uuteen kaupunkistrategiaan 2021. Tiekartassa kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että siirtymä kiertotalouteen olisi mahdollisimman reilu ja hyödyttäisi kaikkia asukkaita.

Kansainvälisesti skaalattava malli

Kansainvälisenä partnerina hankkeessa oli mukana ICLEI eli Local Governments for Sustainability -verkosto, joka kehittää ja koordinoi kuntien kestävän kehityksen työtä maailmanlaajuisesti. Turku on yksi yli sadassa eri valtiossa sijaitsevista paikallis- ja aluehallinnosta, jotka ovat mukana verkostossa. ICLEI-verkosto toi hankkeeseen asiantuntijuutta ja käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kuntatasolla. Yhteistyössä verkoston kanssa Turun toimintamallista tehtiin kansainvälisesti skaalattavissa oleva malli. Näin Turun seutu toimii esimerkkinä sellaisille kaupungeille ja seuduille ympäri maailman, jotka haluavat käynnistää kiertotaloustyönsä ja tehdä tavoitteellisempaa ilmastopolitiikkaa.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019 – 30.4.2021.

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Sitra. Valonia on omarahoituksella mukana 1.3.2020 alkaen.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

muuta materiaalia ja lisätietoa

Hanke käynnistyi valmisteluvaiheella, jonka osana Tulevaisuuden tutkimuskeskus laati raportin kiertotalouden tilanteesta Turun seudulla.

Hankkeen ensimmäisen vuoden päätteeksi julkaistiin Circular Turku -raportti.

Lue myös Turun kaupungin Smart and Wise blogista: Mitä yhteistä on kiertotaloudella, Turulla ja Japanilla?

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Anni Lahtela

projektiasiantuntija
anni.lahtela@valonia.fi
040 631 3856

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995