Monimuotoinen luonto tarjoaa monenlaisia resursseja ja palveluja, joita ilman ihminen ei tule toimeen. Ekosysteemipalvelut-käsite kuvaa niitä hyötyjä, joita saamme luonnosta. Palvelut voidaan jakaa tuotantopalveluihin, ylläpito- ja säätelypalveluihin sekä kulttuuripalveluihin.

1. Tuotantopalveluilla tarkoitetaan ekosysteemeistä saatavia aineellisia tuotteita mm. puutavaraa, maataloustuotteita. Luonnosta saatava geneettinen materiaali edustaa uudenlaista aineellista hyötyä, jonka mahdollisuuksia ja hyötyjä ei vielä kunnolla tunneta. Toisaalta esimerkiksi kasveilla on ollut jo pitkään tärkeä merkitys lääkeaineiden lähteenä. 

2. Säätelypalveluilla tarkoitetaan ekosysteemiprosesseja, jotka ylläpitävät elämälle suotuisia olosuhteita esimerkiksi pölytyksen, veden suodattumisen ja ravinnekierron muodossa. 

3. Kulttuuripalvelut tarjoavat aineettomia palveluja. Luontoon mennään ulkoilemaan ja virkistymään sekä nauttimaan maisemista ja luonnon tarjoamasta rauhasta.

Turvaamalla ekosysteemipalveluiden toimivuus varmistetaan niistä saatavat hyödyt nyt ja tulevaisuudessa.

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2012 periaatepäätöksellä luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ”Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi” vuosiksi 2012–2020. Sen päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Strategian taustalla vaikuttavat YK:n biodiversiteettisopimus ja EU:ssa sovitut tavoitteet. Uusia keinoja ja ideoita tarvitaan, jos tavoitteeseen halutaan päästä.

Lisätiedot

Niina Ruuska, luontoasiantuntija

Kansallisen biodiversiteettiohjelman sivut