Ympäristönäkökohtien tunnistamiseen, kartoitukseen ja hallintaan tarkoitettu tarkistuslistojen sarja sisältää kysymyksiä, joiden avulla yritys voi selvittää toimintansa keskeisimmät ympäristövaikutukset ja tehdä pohjan ympäristösuunnitelmalle.

Jotta ympäristöasiat saadaan yrityksessä hallintaan, pitää ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset tunnistaa sekä arvioida niiden merkittävyys yrityksen kannalta. Näin parannustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin asioihin.

Tarkistuslistojen sarjan pohjana on käytetty PK-RH® Pk-yrityksen riskienhallinnan (PK-Haava) lomakkeita, joita on kehitetty edelleen. Yritykset voivat tehdä perusteellisen katselmuksen, jolloin täytetään kaikki tarkistuslistat tai keskittyä vain tiettyihin osa-alueisiin omien tarpeidensa mukaan.

 

Ympäristönäkökohtien kartoitus ja hallinta -tarkistuslistat

Tulostettavat tarkistuslistat pdf-lomakkeina:

Johdanto

1. Johtaminen
2. Ympäristölainsäädännön vaatimusten seuranta
3. Henkilöstön ympäristöosaaminen
4. Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden toiminta
5. Päästöt vesistöön ja maaperään
6. Ilmansaasteet ja melu
7. Jätteiden käsittely
8. Energian ja veden kulutus
9. Hankinnat ja materiaalitehokkuus
10. Kuljetukset
11. Kemikaalit
12. Polttoaineet ja öljytuotteet
13. Kunnossapito, siisteys ja järjestys
14. Kiinteistön historiaan liittyvät riskit
15. Toiminta ja tiedotus ympäristöonnettomuustilanteissa
16. Ympäröivä yhteiskunta ja luonto

Yhteenvetolomake

 

Toimi näin

 1. Lomakkeen kysymyksiin vastataan rastittamalla jokin kolmesta seuravasta vaihtoehdosta:
  Kyllä = Kysyttävä asia on kunnossa.
  Ei = Kysyttävä asia ei ole kunnossa tai asiaan ei osata vastata (vaatii toimenpiteitä tai asian selvittämisen)
  Ei koske meitä = Kysymyksen aihe ei koske yritystä. Voit siirtyä lomakkeen seuraavaan kysymykseen.

 2. Kirjaa kaikki Ei-vastaukset yhteenvetolomakkeelle. Sähköisessä versiossa vastaukset kirjautuvat automaattisesti. Yhteenvetolomake toimii yrityksen ympäristösuunnitelman pohjana.

 3. Mieti minkälaisia seurauksia eri ympäristönäkökohdilla on. Arvioi seurausten perusteella ympäristönäkökohdan merkittävyys. Merkittävyyttä pohtiessasi voit käyttää apuna numerointia, esim. asteikolla 1–3.
  3 – Ympäristönäkökohdan vaikutus on merkittävä ympäristön, yrityksen toiminnan tai kustannusten kannalta.
  2 – Ympäristönäkökohdan vaikutus on huomattava ympäristön, yrityksen toiminnan tai kustannusten kannalta.
  1 – Ympäristönäkökohdalla on pitkällä aikavälillä vaikutus ympäristön, yrityksen toiminnan tai kustannusten kannalta.

 4. Päätä mitkä ympäristönäkökohdat otat ensin käsittelyyn. Suunnittele tarpeelliset toimenpiteet ja päätä toimenpiteiden aikataulu. Kaikkea ei kannata aloittaa kerralla, ettei toimenpiteiden määrä kuormita liikaa. Ota työn alle muutama ympäristönäkökohta kerrallaan.

 5. Määrittele vastuuhenkilöt. Sovi työnjaosta ja seurannasta.

 6. Päivitä tilanne säännöllisesti.