Ajankohtaista

Osallistu

Jätevesineuvontaa Pyhärantapäivänä 20.07.2019, 12:00   Mattilanpuisto
Jätevesineuvoja tavattavissa Kustavissa 27.07.2019, 10:00   Sale Kustavi, Pleikiläntie 2, 23360 Kustavi
Jätevesineuvontaa Kosken kohauksessa 27.07.2019   Kosken tori
Jätevesineuvontaa Laurin markkinoilla Mynämäessä 10.08.2019, 09:00   Mynämäen keskusta
Paraisten mökkiläisfoorumi - Fritidsboendeforum i Pargas 10.08.2019, 12:00   Hotelli Strandbo, Nauvo
Jätevesi-ilta Pyhärannassa 22.08.2019, 18:00   Pyhärannan kunnanvirasto

Näille sivuille on koottu vesiensuojelua käsittelyä koskevia esitteitä, oppaita ja julkaisuja, jotka ovat saatavilla sähköisessä muodossa. Lisäksi listaan on koottu hyödyllisiä alan verkkosivuja.

Haja-asutuksen jätevesiin liittyvät julkaisut löytyvät täältä.

 ____________________________________________________________

VARSINAIS-SUOMEN VESISTÖT

Järvet

Airisto-Velkuan kalastusalueen järvet (Airisto-Velkuan kalastusalue)

Naantalin alueen järvet (Naantalin kaupunki)

Laitilan Luku- ja Särkijärven nykytila (2003)

Uudenkaupungin Taipaleenjärven nykytila (2003)

Kakskerranjärvellä toteutetut tutkimukset (Turun kaupunki)

Maarian allas (Turun kaupunki)

Pienvedet

Turun pienvesiä - virkistys lähiluonnossa (Turun luonnonsuojeluyhdistys)

Turkulaisen pienvesiopas (Turun luonnonsuojeluyhdistys)

Virtavedet

Paimionjoki paremmaksi - Toimenpideohjelma vuoteen 2015 (Paimionjokiyhdistys)

Turun Halistenkosken virkistyskäytön kehittäminen (Aurajokisäätiö)

Taimen Turun seudun virtavesissä - Kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus (Turun ammattikorkeakoulu)

Laajoki, Mynäjoki ja Puttajanjoki - Varsinais-Suomen vesistöt tutuksi (Varsinais-Suomen ELY)

Sirppujoki, Velluanoki ja Ihodenjoki - Varsinais-Suomen vesistöt tutuksi (Varsinais-Suomen ELY)

Aurajoki ja Raision-Ruskonjoki - Varsinais-Suomen vesistöt tutuksi (Varsinais-Suomen ELY)

Paimionjoki - Varsinais-Suomen vesistöt tutuksi (Varsinais-Suomen ELY)

Kiskonjoki ja Perniönjoki - Varsinais-Suomen vesistöt tutuksi (Varsinais-Suomen ELY)

Airisto-Velkuan kalastusalueen joet (Airisto-Velkuan kalastusalue)

Aurajoen vesistön kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus  (Tolonen J. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu)

Mynä- ja Hirvijoen kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus (Narkiniemi J. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu)

Uskelanjoen vesistön sähkökoekalastukset vuonna 2006 ja taimenkannan (Salmo trutta L.) DNA-tutkimus. (Aaltonen J. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu)

Aurajoen tarkkailututkimus. Vuosiraportti 2011. (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Maatalousalueiden yleisuunnitelma: Hirvijoen valuma-alue (Varsinais-Suomen ELY)

Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot: Uskelanjoen yläosa (Varsinais-Suomen ELY)

Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot: Uskelanjoen alaosa (Varsinais-Suomen ELY)

Salon keskusta-alueen tulvasuojelu Tulvasuojelutoimenpiteiden suojelu ja arviointi (Varsinais-Suomen ELY)

Merialue

Turun merialueen tutkimukset (Turun kaupunki)

Kirkkaasta sameaan: Meren kuormitus ja tila Saaristomerellä ja Ahvenenmaalla (Varsinais-Suomen ELY)

Raisionlahden hoitosuunnitelma (Varsinais-Suomen ELY)

OPPAAT JA MUUT JULKAISUT

Järvikunnostusoppaat

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito(Suomen ympäristökeskus)

Järvien kunnostus (Suomen ympäristökeskus)

Purot ja pienvedet, oppaat ja artikkelit

Virtavedet ja virtavesienkunnostus (VALONIA 2014)

Hoida ja kunnosta lähipuroasi (Suomen ympäristökeskus 2014)

Purokunnostusopas. Purot elävää maaseutua (Maa- ja metsätalousministeriö)

Kaupunkipuron kunnostaminen (Suomen ympäristökeskus)

Purokunnostusopas - Käsikirja metsäpurojen kunnostajalle (Kainuun ympäristökeskus & Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus))

Purojen hoito maatalousalueella ja luonnonmukainen peruskuivatus (Suomen ympäristökeskus)

Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnossapito (Suomen ympäristökeskus)

Taajamapurot kaupunkien vesiensuojelun mahdollisuutena (Suomen ympäristökeskus)

Liettyneiden metsäpurojen kunnostaminen  (Yrjänä ym. 2011. Metsätieteen aikakauskirja 2/2011)

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen - METSÄPURO (SYKE, metsäpurohanke)

Uoma- ja valuma-aluekunnostustne merkitys erityyppisillä puroilla (SYKE, metsäpurohanke)

Purojen merkitys helsinkiläisille. Helsingin pienvesiohjelman yhteiskunnallinen kannattavuus. (SYKE)

Purovesistöjen merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle (SYKE)

Lähteikköjen ennallistamistarve (Metsähallitus)

Perkauksesta luonnonmukaiseen peruskuivatukseen (Metsästäjä 3/2009)

Pienvedet luonnon helmiä (Suomen luonnonsuojeluliitto)

Kosket kohisemaan, purot solisemaan (Metsähallitus)

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelu ja muut oppaat

Vesikansalaisen opas -Tuumasta toimeen (Lounais-Suomen ympäristökeskus)

Maatilan vesienhoito - lehti (Varsinais-Suomen ELY)

Maatilan ympäristökäsikirja (Varsinais-Suomen ELY, TEHO plus hankkeen julkaisu 1/2013)

Käytännön kosteikkosuunnittelu (Varsinais-Suomen ELY)

Rytinää ruovikoihin - välkettä vesiin: Ohjeita ranta-alueiden hoitoon (Varsinais-Suomen ELY)

Hyvän metsänhoidon suositukset - Vesiensuojelu (Tapio)

Vesiensuojelu asettaa haasteita metsätaloudelle (Metla, metsätieteen aikakauskirja 3/2007)

VESIENSUOJELUA OHJAAVAT ASIAKIRJAT, OHJELMAT JA SUUNNITELMAT

Kokemäenjoen- Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015

Varsinais-Suomen pintavesien toimenpideohjelma vuoteen 2015 (Varsinais-Suomen ELY)

Lounais-Suomen pohjavesien toimenpdieohjelma vuoteen 2015 (Varsinais-Suomen ELY)

Valtioneuvoston periaatepäätös: Vesienhoidon toteutusohjelma 2010-2015 (Ympäristöministeriö)

Vesien kunnostustrategia (Ympäristöministeriö)

Valtioneuvoston periaatepäätös: Kansallinen kalatiestrategia

VERKKOSIVUT

Pintavesien ekologinen tila Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa (Varsinais-Suomen ELY)

Vesistöjen kunnostus (Suomen ympäristökeskus)

Järviwiki

Vesistökunnostusverkosto

Itämeriportaali

Virtavesienhoitoyhdistys ry

Pyhäjärvi-instituutti

Sinilevä Online Kakskerranjärvi & Littoistenjärvi (Turun ammattikorkeakoulu)

JÄRKI eli Maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden järkevää edistämistä (BSAG & Luonnon ja riistanhoitosäätiö)

Vesienhoidon netti-TV

VESIENSUOJELUTOIMIJOITA VARSINAIS-SUOMESSA

Aurajokisäätiö

Paimionjokiyhdistys

Saaristomeren suojelurahasto

Centrum Balticum

Vesiensuojeluyhdistyksiä Varsinais-Suomessa (pdf)  (Valonia)

Turun ammattikorkeakoulu - vesitekniikan tutkimusryhmä

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Pidä saaristo siistinä ry

Lounais-Suomen kalatalouskeskus & Varsinais-Suomen kalavesien hoito Oy

VESIENSUOJELUHANKKEITA VARSINAIS-SUOMESSA

Valonian virtavesien kunnostushanke

Valonian haja-asutuksen jätevedet hankkeet

AKVA -Tietoa Salon ja Kemiönsaaren vesistöistä (Salon kansalaisopisto)

Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen alueella eli VELHO 2010-2014 (Varsinais-Suomen ELY)

TEHO Plus - Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen - hanke 2011-2013 (Varsinais-Suomen ELY)

Paimionjokiyhdistyksen projektit (Paimionjokiyhdistys)

Turun ammattikorkeakoulun vesitekniikan tutkimusryhmän projektit