Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Valonian näytteenottoseurannassa vuosina 2017–2019 tarkkaillaan kymmenen jätevesijärjestelmän toimivuutta eri vuodenaikoina. Kiinteistöt sijaitsevat Varsinais-Suomessa.

Vuodesta 2006 lähtien näytteenottoseurannassa on ollut mukana yli 50 kiinteistön jätevesijärjestelmää. Kohteet on jaoteltu tämän sivun alaosaan puhdistamotyypin mukaan.

Kiinteistöjen omistajat ovat mukana seurannassa vapaaehtoisesti ja heidän jätevesijärjestelmänsä ovat perheen normaalissa käytössä. 

On hyvä muistaa, että jätevesituloksiin vaikuttavat monet tekijät itse laitteen lisäksi. Näistä tekijöistä yksi tärkeimmistä on puhdistamon oikeaoppinen hoito.

Puhdistettavien jätevesien laatu ja määrä

Kiinteistöiltä tulevien jätevesien oletetaan olevan laadultaan samanlaisia. On olemassa tutkimustietoa siitä, kuinka paljon kotitalouksien jätevesissä on keskimäärin eloperäistä ainesta, fosforia ja typpeä. Tämän tiedon (hajajätevesiasetuksessa määritelty haja-asutuksen kuormitusluku)  ja näytteen pohjalta lasketaan, kuinka hyvin puhdistus on onnistunut.

Kiinteistön vedenkulutusmääränä käytetään 120 litraa asukasta kohden vuorokaudessa ellei kiinteistön esittelyn kohdalla muuta mainita.

Näytteenotto ja tutkittavat pitoisuudet

Puhdistamoista otetaan näytteet laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti yleensä n. 3–4 kuukauden välein. Näytteet otetaan puhdistetusta jätevedestä yleensä kokoomakaivosta.

Jätevesinäytteet tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteistä tutkitaan aina biologinen hapen kulutus (BOD7ATU), kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus.

Vaatimukset hajajätevesien puhdistustasolle

Ympäristönsuojelulaissa määritellään jätevesien ns. perustason puhdistusvaatimus ja hajajätevesiasetuksessa (VNA 157/2017) määritellään ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkille alueille. Nämä pilaantumiselle herkät alueet määritellään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Jätevesien perustason puhdistusvaatimukset ovat:

  • biologinen hapen kulutus eli BOD7ATU >80 %

  • kokonaisfosfori (P) >70 %

  • kokonaistyppi (N) >30 %

Pilaantumiselle herkillä alueilla ohjeelliset vähimmäistasot puhdistuksella ovat:

  • biologinen hapen kulutus eli BOD7ATU >90 %

  • kokonaisfosfori (P) >85 %

  • kokonaistyppi (N) >40 %

Näytteenottoseurannassa olevat jätevesijärjestelmät

Harmaavesipuhdistamot

Kaivopuhdistamot

Maapuhdistamot

Pienpuhdistamot

 

Seurannan yhteistyöyritykset

Vuonna 2018-2019 näytteenottoseurannassa ovat mukana seuraava yritykset Biolan Oy, FANN ympäristötekniikka Oy, Uponor Infra Oy sekä Pikku Vihreä.

        

       pikkuvihrea logo