Ajankohtaista

Osallistu

Maatalous ja vesiensuojelu -tilaisuus Taivassalossa 20.11.2019, 17:30   Ketarsalmen Kievari
Vesiyhdistyksen hajavesihuoltoseminaari Helsingissä 09.12.2019, 10:00   Säätytalo

Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi pienpuhdistamolle on suoritettava huolto- ja tarkastustoimenpiteitä säännöllisin väliajoin. Perehdy laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeisiin, koska pienpuhdistamoiden huoltotoimenpiteet ovat osittain merkkikohtaisia. Suositeltavaa on tehdä huoltosopimus esimerkiksi laitevalmistajan valtuuttaman tai asiantuntevan urakoitsijan kanssa. Huoltotoimenpiteitä tehtäessä tulee käyttää tarvittavaa suojavarustusta. Toimenpiteiden jälkeen puhdistamon ja ohjauskeskuksen kannet tulee lukita. 

Maahan asennetun säiliön lähelle ei saa ajaa raskaalla ajoneuvolla. Talvisin lumen annetaan sataa säiliön päälle, sillä lumi toimii lisälämmöneristeenä. Puhdistamon purkuputki on suojattava jäätymiseltä. Vedenkäytön taukojen, kuten lomamatkojen aikana pienpuhdistamon annetaan käydä normaalisti. Kemikaalisyötön voi kuitenkin halutessaan sulkea tauon ajaksi. Pitkän tauon jälkeen puhdistustulos on aluksi heikko, koska mikrobikanta puhdistamossa on heikentynyt. Puhdistustulos palautuu jälleen kuntoon muutaman viikon kuluessa ilman erillisiä toimia.

Biologiset puhdistamot

Biologisissa puhdistamoissa käytetty suodatinmateriaali esim. lampisirppisammal tai kivivilla vaihdetaan laitevalmistajan ohjeen mukaan riittävän usein. Puhdistamossa (tietyt mallit) olevia muovikiekkoja ei tule pestä, koska silloin bakteerikasvusto kuolee. Mikäli järjestelmässä on saostussäiliöt, tulee ne tyhjentää vähintään kerran vuodessa, kun puhdistamossa käsitellään pelkästään pesuvesiä.

Biologis-kemialliset pienpuhdistamot

Biologis-kemialliset pienpuhdistamot soveltuvat vain ympärivuotiseen käyttöön, missä kuormitus on säännöllistä. 

Lietteen tyhjennys

Lietteen määrä tarkastetaan säännöllisesti ja poistetaan tarvittaessa. Ylijäämälietettä voi esimerkiksi kertyä pienpuhdistamon saostussäiliöosioihin, prosessisäiliön pohjalle tai lietesäkkiin. Huomioi laitevalmistajan ohjeet ylijäämälietteen poistosta. Lietteen määrää voi tarkkailla tekemällä lietteen laskeutuskokeen. 

Ennen lietteen tyhjennystä kytketään puhdistamo pois käytöstä. Pumppu ei saa käydä kuivana. Lietteen tyhjennys suoritetaan yleensä jäteyhtiön loka-autolla ja ylijäämäliete toimitetaan kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen. Prosessisäiliötä ei tyhjennetä, jotta puhdistamon toiminta ei katkea. Jos aktiivilietettä on kuitenkin liikaa, tulee osa siitä poistaa. Lietesäkin voi asianmukaisesti kompostoida kiinteistöllä. 

Tyhjennyksen yhteydessä tarkistetaan säiliön rakenteiden kunto ja läpivientien puhtaus. Vuotokohdat voi todeta tarkkailemalla säiliössä olevaa nestepintaa silloin kun puhdistamoon ei tule jätevettä.

Kemikaalin lisäys

Ennen kemikaalin käsittelyä tutustu käyttöturvatiedotteeseen. Kemikaali tulee säilyttää turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Kemikaalin määrä tarkistetaan silmämääräisesti kuukausittain tarkkailemalla kemikaalisäiliön pinnankorkeutta. Samalla tarkastetaan liuospumpun toimivuus. 

Kemikaalin määrää ja kulutusta kannattaa seurata, sillä kemikaalia lisätään tarvittaessa. Olisi hyvä että kemikaaliastian ulkopinnassa olisi selkeä, luettava mitta-asteikko. Kemikaaliletkun imupään tulee olla kanisterin pohjan tuntumassa. Jos letkun pää kelluu nesteen pinnalla, kemikaalin määrä vaihtelee ja annostelu ei pidä paikkaansa. Kemikaalin loppuessa säiliöstä tulee hälytys ohjauskeskukseen, jolloin ohjauskeskuksen merkkivalo sammuu. Kemikaalia lisätään tarvittaessa.

Muita toimenpiteitä:

 • Merkkivalon tarkkailu. Jos se sammuu, korjaa tai korjauta vika. Saattaa johtua mm. kemikaalin loppumisesta.
 • Täyttöyksikön, ilmastusyksikön, lietteenpalautusyksikön ja tyhjennysyksikön toiminnan tarkistaminen: Noin kerran kuukaudessa tarkistetaan, että vedenjakolaitteet eivät ole liettyneet ja vesi pääsee virtaamaan esteettä puhdistamon putkissa. Tarvittaessa suuttimet ja putkisto puhdistetaan lietteestä esim. astianpesuharjalla ja putkistoliitoksia kiristetään.
 • Pumpun ja ajastimen toimivuuden seuraaminen, jos erillistä hälytysjärjestelmää ei ole asennettu.
 • Rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkistaminen ainakin kerran 10 vuodessa.
 • Purkuputken pään ja purkupaikan tarkistaminen ennen talven tuloa etteivät ne pääse jäätymään umpeen.
 • Ympäristön pintavedet eivät saa valua säiliöön. Säiliöiden paikkaus tulee tehdä tarpeen vaatiessa.
 • Puhdistamon ilmanvaihdon voi varmistaa esim. savukokeella. Korvausilmaputken tulee imeä savu puhdistamoon.

Vuosihuoltosopimus

Laitevalmistaja tai valtuutettu huoltoliike suorittaa vuosihuollon yleensä kerran vuodessa sopimuksen mukaisesti. Käynnin yhteydessä valmistajan kouluttama ammattitaitoinen huoltomies tarkastaa puhdistamon toimivuuden. Vuosihuollosta laaditaan aina kirjallinen raportti, johon kirjataan myös suoritetut korjaus- ja huoltotoimenpiteet.

Ennakkotoimenpiteet

Ennen huoltohenkilön saapumista, raivaa säiliöiden kansien ympäristö suuremmista heinistä ja risuista sekä talvella lumesta vapaaksi. Muista myös näytteenottokaivon ja purkuputken pään esteetön näkyvyys silloin kun näytteenotto on käsillä. Vuosihuollon aikana olisi hyvä, että kiinteistön omistaja tai haltija olisi paikalla. Oikeanlaisella käytöllä ja hyvällä huollolla taataan sekä puhdistamon toimintavarmuus, että sen pitkäikäisyys. 

Pienpuhdistamon vuosihuoltosopimukseen voi sisältyä esimerkiksi:

 • Aktiivilietteen määrän tarkastaminen ja mahdollinen poisto,
 • Täyttöyksikön, ilmastusyksikön, lietteenpalautusyksikön ja tyhjennysyksikön toiminnan tarkastaminen,
 • Kemikaalin annostelupumpun ja kemikaalin määrän tarkastaminen,
 • Hälytysten tarkastaminen,
 • Poikkeamien kirjaaminen,
 • Näytteenotto ja
 • Raportin toimittaminen kiinteistönomistajalle.