Varsinais-Suomen virtavesissä on käynnissä useita kunnostushankkeita, joiden tavoitteena on parantaa virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti uhanalaisia vaelluskalakantoja. Kunnostustyöt ovat päässeet kovaan vauhtiin kevään ja alkukesän aikana.

Tierummut vaihtoon ja kalat ylävirtaan!

Valonian virtavesityökausi aloitettiin toukokuussa vaellusesteen poistamisella Perniönjokeen laskevasta sivupurosta Lohiojasta, jossa vanha esteenä ollut tierumpu vaihdettiin uuteen. Uusi tierumpu mahdollistaa taimenen ja muiden kalalajien vaelluksen puron yläosille. Jo rakentamisen aikana nähtiin kuinka suuri merkitys toimiviilla vaellusyhteyksillä on koko ekosysteemille. Muun muassa pikkunahkiaiset, kivennuoliaiset ja kolmipiikit vaelsivat välittömästi uuden rummun läpi ylävirtaan. Rummun vaihdon lisäksi puroon rakennettiin luonnonkivestä ja -sorasta taimenen lisääntymisalueita. Lohiojan kunnostus toteutettiin Valonian, WWF Suomen ja Näsen kartanon yhteistyönä. Kevään aikana on myös kartoitettu muista puroista tierumpuja ja muita esteitä. 

Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöön kalateitä suunnittelussa

EKOenergian virtavesirahasto myönsi Valonialle rahoituksen Kiskonjoen-Perniönjoen vesistön Mommolanjoen Mommolankosken kalatien suunnitteluun. Suunnittelua aloitettiin jo viime kesänä maastokatselmuksella Museoviraston ja Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa. Kalatietä on suunniteltu vanhan myllypadon yhteyteen vahingoittamatta valtakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta. Kalatien tekninen suunnittelu on tarkoitus tehdä vuoden 2019 aikana. Kiskonjoen-Perniönjoen vesistössä on nyt vireillä useampi kalatiehanke, sillä Freshabit Life-hankkeessa on suuniteltu Kiskonjoen Koskenkoskeen ja Håldamin säännöstelypatoon. Lisäksi suunnitelmia on Aneriojoen patojen vaellusesteiden poistamiseksi.

Puroja kuntoon talkoovoimin

Jo viime kesänä aloitettua Uskelanjoen vesistöön kuuluvan Kultalähteenojan kunnostusurakkaa on jatkettu jälleen talkoovoimin Salon Kiikalassa. Talkootyön myötä Kultalähteenojaa ollaan saatu muokattua luonnontilaisemman kaltaiseksi ja onnistuttu rakentamaan alueella esiintyvälle taimenelle tärkeitä luonnonsoraisia kutupaikkoja. Tavoitteena on saada kohteen kunnostustyöt valmiiksi kuluvan kesän aikana. Kohdetta kunnostetaan yhteistyössä Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa.
Talkookunnostuksia järjestetään lisää loppukesän aikana. 

Uskelanjoen kalataloudelliset kunnostukset alkamassa

Salon kaupungin halki virtaavaan Uskelanjokeen rakennetaan jäänpidätysrakenteita, joiden tarkoituksena on vähentää jääpadoista aiheutuvia tulvia. Jäänpidätysrakenteiden rakentamisen yhteydessä koskialueilla tehdään myös kalataloudellisia kunnostuksia.Varsinais-Suomen ELY-keskus on tilannut Valonialta kunnostettavien koskien kalataloudellisten kunnostusten ohjauksen. Kunnostukset toteutetaan kesä-heinäkuun aikana. Kunnostusten tavoitteena on monimuotoistaa koskien rakennetta ja rakentaa lisääntymisalueita vaelluskaloille. Uskelanjoen vesistö on Lounais-Suomen alueella merkittävä vaelluskalajoki ja harvinaislaatuinen, sillä viime vuonna valmistuneen Rekijoenkosken kalatien ansiosta vaelluskaloilla on vapaa vaellusyhteys merestä Hitolanjoen latvaosille asti. Osa joen latvavesistä on kuitenkin edelleen vaellusesteiden takana, esimerkiksi Terttilänjoki.

 

Lisätietoja:

www.valonia.fi/virtavesi

Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen : Keskisuomalainen pilottitutkimus (Eloranta & Eloranta 2016).

Kiskonjoen kalatiet (Freshabit Life Lounais-Suomen joet)