Kasvavat hakkuutavoitteet aiheuttavat paineita metsäluonnon monimuotoisuudelle ja vesien tilalle. Valtakunnallisesti metsätalouden vesistökuormitusta tulee ratkaisevasti pienentää, jotta vesiemme tila kohenee. Vuonna 2017 julkaistun Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistutkimuksen mukaan metsäojien huuhtoumat ovat suurempia kuin tähän saakka on arvioitu. Uusimpien tutkimusten mukaan suometsien vesistökuormitus voi olla moninkertainen aiempiin arvioihin verrattuna. Tutkijoiden keskuudessa on vielä epäselvyyttä siitä, miten paljon aiemmat huuhtoumatulokset ovat aliarvioineet ojitusten kuormitusta. Selvää kuitenkin on, että metsä- ja suo-ojitukset ovat vuosikymmenten ajan laajalti heikentäneet vesistöjemme tilaa.

Pienvesien monimuotoisuus ja luontoarvot huomioitava hakkuissa

Metsätaloustoimet vaikuttavat suoraan erityisesti pienvesiin, kuten puroihin, lähteisiin ja lampiin. Valtaosa Etelä-Suomen pienvesiluontotyypeistä on uhanalaisia ja pienvesissä elää noin sata uhanalaista eliölajia. Lisäksi pienvesien lähimetsät ovat monimuotoisia elinympäristöjä, jotka tulee huomioida hakkuita suunniteltaessa ja tehtäessä. Uusien tutkimustulosten mukaan purojen varsille pitäisi jättää molemmin puolin noin 30 metrin suojavyöhykkeet, jotta niiden luonnontilan säilyminen ei vaarannu. Suojavyöhykkeillä voisi tehdä harkittuja poimintahakkuita. Metsätaloudessa vesiensuojelu voidaan huomioida monin tavoin. Tärkeää olisi asettaa hyvin maltilliset hakkuutavoitteet vesistöjen läheisyydessä, vähentää metsäojien vesistökuormitusta ja välttää suometsien ojituksia ja avohakkuita. Luonnon monimuotoisuudeltaan arvokkaita vesistöjen ja pienvesien lähimetsiä voidaan suojella myös metsänomistajille vapaaehtoisella Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden METSO-ohjelmalla, jolloin suojelusta saa korvauksen.

Metsät ja vesiensuojelu -tilaisuus Salossa

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto järjesti YK:n Maailman metsäpäivänä torstaina 21.3.2019 Metsät ja vesiensuojelu -tilaisuuden Salon kaupungintalolla. Tilaisuudessa tuotiin esille, miten metsätalous vaikuttaa vesistöihin ja pienvesiin sekä millä eri vesiensuojelukeinoilla näitä haittavaikutuksia voidaan vähentää. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa ympäristön kannalta kestävästä metsätaloudesta ja luoda keskustelua metsätalouden, luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun yhteensovittamisesta. Tilaisuuteen osallistui reilu 60 henkilöä. Paikalle oli saapunut muun muassa vesiensuojeluyhdistyksien jäseniä, metsänomistajia, viranomaisia sekä metsä- ja vesiensuojeluasiantuntijoita.

Tilaisuuden esitykset

Vesistökunnostusverkosto ja ajankohtaista metsätalouden vesiensuojelusta (pdf), Janne Tolonen/ Valonia (katso videotallenne)

Katsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin Varsinais-Suomessa (pdf), Maria Timonen/ Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristönsuojeluyksikkö (katso videotallenne)

Hydrologia LIFE (pdf), Johanna Ruusunen/Metsähallitus, luontopalvelut (katso videotallenne)

Pienvesien lähimetsien suojelu METSO-ohjelmalla (pdf), Iiro Ikonen/ Varsinais-Suomen ELY-keskus, luonnonsuojeluyksikkö (katso videotallenne)

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja vesiensuojelu (pdf), Jarmo Uimonen/ Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue (katso videotallenne)

Jatkuvan kasvatuksen metsänhoito- avain puhtaampiin vesistöihin (pdf), Jussi Saarinen/ Metsätietopalvelu Silmu (katso videotallenne)