Virtavesikunnostuskausi käynnistyi talkoilla Salon seudun virtavesissä elokuun alussa. Kiikalan Kultalähteenojalla järjestettiin kunnostustalkoot 2.8 ja Teijon Punassuon Lohiojalla 8.8. Molemmat kunnostuskohteet ovat aikoinaan perkauksilla suoristettuja, pohjavesivaikutteisia purouomia. Kummassakin talkookohteessa elää uhanalainen taimenkanta, joiden elinolosuhteita kunnostuksilla pyritään parantamaan. Kultalähteenojan kunnostuksessa tehdään yhteistyötä Salon seudun kalastusalueen ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa.

Puroihin rakennettiin taimenen lisääntymisen kannalta tärkeitä sorapohjia ja uomaa kivettiin taimenen poikasille sopivaksi elinympäristöksi. Lohiojan talkookohteella rakennustarkastajana toiminut taimenen poikanen näytti välittömästi hyväksyvän suoritetut kunnostustoimenpiteet. Purouomiin rakennettiin myös puusuisteita, joiden myötä perattuun purouomaan muodostuu vaihtelevia virtaus- ja syvyysolosuhteita. Puusuisteiden avulla uomaan saadaan tehtyä kapeampi alivesiuoma, jossa vedensyvyys ja virtaus pysyy eliöiden kannalta sopivalla tasolla myös alivesiaikana. Monipuolisempi purouoma hyödyttää taimenen lisäksi myös muita vesieliöitä, muun muassa selkärangattomia.

Talkookohteiden lisäksi puroja on kunnostettu myös konetyönä. Kunnostukset jatkuvat Valonian hankkeiden toimesta vielä syksyn ajan. Perniön Juottimenojalla vaihdetaan vaellusesteenä toimiva tierumpu yhteistyössä WWF:n kanssa. Myös Teijon Punassuon Lohiojan ja Kiikalan Kultalähteenojan kunnostaminen jatkuu elokuun aikana. Uusia kunnostuskohteita otetaan työn alle sitä mukaa kun vanhat valmistuvat. Kunnostustoimenpiteitä on valmisteltu muun muassa Halikonjoen, Purilanjoen ja Paimionjoen vesistöihin.

WWF:n talkooleirillä kunnostettiin Kiskonjoen-Perniönjoen vesistön puroja

WWF järjesti yhden tämän kesän talkooleireistään Kiskonjoen–Perniönjoen alueella yhteistyössä Valonian ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman Freshabit Life IP -Lounais-Suomen joet -hankkeen kanssa. Viikon leirillä talkoolaiset kunnostivat virtavesiä ja kitkivät vieraslajeja. Valonia organisoi leirin virtavesikunnostukset ja hankki paikalle kunnostusmateriaalit. Perniönjoen sivupuroihin Juottimenojaan ja Lohiojaan saatiin talkoovoimin tehtyä useita uusia lisääntymis- ja poikasalueita uhanalaiselle taimenelle. Kiskonjoen Latokartanonkoskella osa virtaamasta ohjattiin nykyisin alivesiaikana kuivillaan olevaan sivu-uomastoon, joka vesitettynä toimii kaloille sopivana elinympäristönä. Latokartanonkoskella esiintyy myös Kiskonjoen lajistoon palautunutta lohta, jonka poikaset hyötyvät myös lisääntyneestä poikashabitaatista. Osa talkooleirin talkootyöstä tehtiin kärkihanke SAAVIn kohteella Kiskonjoen Saarenjärvellä. Talkooleiri oli hieno osoitus siitä, kuinka laajalla eri toimijoiden ja hankkeiden yhteistyöllä saadaan paljon aikaan pienessä ajassa.

Talkooleiri mediassa: 

Kunnostuskohteiden seuranta ja inventointi käynnistyvät lähiaikoina

Kunnostustoiminnan lisäksi myös kohteiden seurannassa tulee pyrkiä pitkäjänteiseen työhön. Seurannalla saadaan arvokasta tietoa kunnostusten tuloksista ja mahdollisista jatkokunnostustarpeista. Elo–syyskuun vaihteessa  aloitetaan aikaisempien kunnostuskohteiden seuranta ja uusien kohteiden inventointi sähkökoekalastuksin. Aiempien vuosien kunnostusten onnistumista arvioidaan koekalastustulosten perusteella. Sähkökoekalastuksilla selvitetään myös taimenen ja muiden kalalajien esiintymistä. Selvitettyä kalalajistoa ja kalatiheyksiä voidaan hyödyntää myös vesistöjen ekologisen tilan arvioinnissa. Myöhemmin syksyllä tehdään kunnostuskohteiden seurantaa myös taimenen kutupaikkatarkkailulla. 

Valonian virtavesien kunnostustoiminta Vaellus vapaaksi ja puroja kuntoon sekä Virtavesien kunnostus -hankkeiden toimintaa. Hankkeita rahoittavat EKOenergian ympäristörahasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeissa tehdään yhteistyötä muun muassa kalastusalueiden, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen, WWF:n ja paikallistoimijoiden kanssa.

 

Lisätiedot