Jätevesiylivuodot ovat poikkeustilanteita, joissa puhdistamatonta jätevettä joutuu ympäristöön häiriötilanteen vuoksi ennen sen päätymistä jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiylivuotojen parempi hallinta -hankkeella etsittiin keinoja ylivuotojen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Hanke oli Turun seudun puhdistamo Oy:n (TSP Oy), Valonian, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja TSP Oy:n viemäröintialueen kunnallisten vesihuoltolaitosten yhteishanke, joka toteutettiin vuosina 2017-2018. Raportti hankkeesta julkaistaan alkusyksyllä.

Ympäristöriskianalyysillä kartoitettiin jätevesiylivuodoille herkimmät kohteet

TSP Oy:n viemäröintialueeseen kuuluu 14 kuntaa Turun seudulla. Viemäröintialueen lähes 300 000 asukkaan jätevedet puhdistetaan keskitetysti Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla. Alueella on noin 500 kunnallista jätevedenpumppaamoa, joiden mahdollisten ylivuotojen ympäristöriskiä tarkasteltiin hankkeessa paikkatietoanalyysien ja asiantuntija-arvioiden avulla. Ympäristöriskianalyysin keinoin selvitettiin missä sijaitsevat jätevesiylivuodoille herkimmät ympäristöt ja missä verkostoalueella tapahtuu eniten ylivuotoja. Kaikki alueen jätevedenpumppaamot luokiteltiin sen perusteella, kuinka monta jätevesiylivuodoille herkkää ympäristöä jätevedenpumppaamon alueella sijaitsee. Ympäristöriskianalyysissä otettiin huomioon erilaisia ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta herkkiä ympäristöjä, kuten pohjavesialueet ja vedenottamot, vesistöt, kalastollisesti arvokkaat kohteet ja luonnonsuojelualueet sekä uimarannat.

Toimenpidetarpeita ja hyviä toimintatapoja jätevesiylivuotojen ympäristöriskien vähentämiseksi kartoitettiin haastattelemalla kunnallisten vesihuoltolaitosten henkilöstöä. Haastatteluilla selvitettiin, miten haasteeseen on tartuttu eri kunnissa, mitkä ovat olleet tehokkaimpia keinoja jätevesiylivuotojen vähentämisessä ja mitä pitäisi tehdä jatkossa.

Tulokset osoittavat, että suurimmalla osalla tarkastelluista jätevedenpumppaamoiden alueista sijaitsee vähintään yksi herkkä ympäristö. Pääosin jätevedenpumppaamot sijaitsevat vesistöjen äärellä, joissa uhattuina ovat esimerkiksi kalojen lisääntyminen ja uhanalaiset lajit, mutta myös uimareiden terveys. Jätevesiylivuotojen kohdistumista kaikista herkimmille alueille voidaan tulevaisuudessa vähentää  hankkeessa laaditun ympäristöriskianalyysin tietojen avulla.

Hankkeen tulokset koottiin raporttiin, joka toimii työkaluna vesihuoltolaitoksille ja kuntien viranomaisille jätevesiylivuotojen ja niiden haittojen vähentämiseksi. Ympäristöriskianalyysin avulla voidaan kohdentaa jätevesiverkoston kunnostustoimenpiteitä herkimpiin kohteisiin ja suunnitella parempia varautumistoimenpiteitä. Raportin myötä kunnat voivat oppia toisiltaan hyviä käytäntöjä ja toimenpiteitä jätevesiylivuotojen vähentämiseksi. Tuloksia esiteltiin huhtikuussa järjestetyssä seminaarissa, joka kokosi yhteen vesihuollon toimijoita sekä kuntien viranhaltijoita pohtimaan yhteistyön vahvistamista.

Lisätiedot

Janne Tolonen, vesiasiantuntija