Vehmaan vesistöjen hoito- ja suojeluyhdistys on tehnyt näkyvästi vapaaehtoistyötä Vehmaan vesistöjen tilan parantamiseksi tarmokkaiden paikallisten voimin vuodesta 2014 lähtien. Alkuvuodesta 2016 yhdistys sai Ravakalta ja Varsin Hyvältä Leader-rahoituksen Vehmaan vesistöjen hoito- ja virkistyskäyttösuunnitelman laatimiseen. Valonialta tilattiin hoitosuunnitelmaosuuden laatimistyö, mikä aloitettiin saman vuoden huhtikuussa. Maastotöitä tehtiin tiiviissä yhteistyössä paikallisten aktiivien kanssa. Vehmaan vesistöjen hoitosuunnitelma valmistui maaliskuussa 2018. 

Suunnittelualue kattaa koko Vehmaan kunnan alueen ja Taivassalon kunnan itäosan. Alue on laaja ja suunnitelmaan haluttiin sisällyttää mahdollisimman kattavasti tietoa vesistöjen tilasta sekä vesiensuojelun ja vesienhoidon kannalta merkittävimmät toimenpiteet. Kunnostus- ja hoitotöiden tueksi tarvitaan vielä tulevaisuudessa kohdekohtaiset suunnitelmat. Hoitosuunnitelmatyön aloittamisesta pidettiin yleisötilaisuus Vinkkilän Oheistaidekodilla elokuun lopussa 2018. Tilaisuudessa käytiin läpi Vehmaan vesistöjen nykytilaa sekä keskusteltiin hoito- ja kunnostustarpeista.

Työkalupakki kunnostus- ja hoitotöihin

Suunnitelmassa on esitetty joukko toimenpide-ehdotuksia, jotka kohdistuvat sekä vesistöihin että valuma-alueisiin. Ehdotettuja toimenpiteitä ovat muun muassa kosteikkojen rakentaminen, vesikasviniitot, veden pinnan nosto, hoitokalastukset, luonnonmukainen peruskuivatus, peltojen kipsikäsittely sekä metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteet erityisesti järvien lasku-uomien ympäristöön. Lisäksi suunnitelmassa on ehdotettu seurantojen järjestämistä vesistöjen tilan kehittymisen ja kunnostusten vaikuttavuuden selvittämiseksi.

Vehmaan vesistöjen hoito- ja suojeluyhdistys on aloittanut konkreettisen vesiensuojelutyön niittämällä Vehmassalmen ruovikoita. Rautilan kohdalla ruovikkoa on niitetty jo heinäkuussa 2016 ja 2017. Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Valonialle avustuksen vesiensuojelukosteikkojen toteuttamissuunnitelmien tekemistä varten. Vehmaalle tullaan suunnittelemaan kosteikot Vihtjärven koilllispuolelle sekä Mustanjärvenojaan Pankkionkosken alapuolelle.

Linkki suunnitelmaan: Vehmaan vesistöjen hoitosuunnitelma

Lisätiedot