Varsinais-Suomen ELY-keskus on tekemässä Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan pohjavesialueiden uutta luokittelua. Aiempaan luokitteluun verrattuna uusi luokittelu huomioi paremmin pohjavesialueiden luontoarvoja.

Uudessa luokittelussa pohjavesialueet jaotellaan seuraavasti:

  • 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet
  • 2-luokka: muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet ja E-luokkaan pohjavesialueet, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Aiempi I, II ja III luokkiin jaottelu (Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, Luokka III: muu pohjavesialue) on voimassa toistaiseksi rinnakkain uuden luokittelun kanssa, kunnes pohjavesialueille tehtävät tarkistukset valmistuvat ennen vesienhoidon kolmatta suunnittelukautta (vuosille 2022–2027).

Toimeksiantona maakunnan lähteiden kartoitus

Valonia sai kesäkuussa 2017 Varsinais-Suomen ELY-keskukselta toimeksiannon kartoittaa Varsinais-Suomen pohjavesialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevien lähteiden ja muiden suoraan pohjavedestä riippuvaisten luontotyyppien tilan.

Pohjavesialueen E-luokituksessa otetaan huomioon luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset muun lainsäädännön nojalla suojellut, pohjavedestä suoraan riippuvaiset merkittävät pintavesi- ja maa-ekosysteemit. Mikäli Valonian kartoituksissa havaitaan em. luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita, pohjavesialue voidaan luokitella kuuluvaksi E-luokkaan.

Lähdekartoitusten maastotyöt tehdään vuosien 2017 ja 2018 aikana. Vuoden 2017 maastokohteet sijaitsevat Vakka-Suomessa ja Turun seudulla. Vuoden 2018 kohteet painottuvat Salon seudulle.

Lisätiedot