Valonian virtavesien kunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa käytännön kunnostustoimilla. Kesän 2017 aikana kunnostustöitä tehtiin Paimionjoella yhteistyössä Paimionjoki-yhdistyksen kanssa. Kunnostuksessa luotiin vaelluskaloille kutupaikkoja kiveämällä ja soraamalla joen uomaa. Alkusyksyn aikana perustetaan lisää kutupaikkoja Varsinais-Suomen uhanalaisille taimenkannoille. Kunnostuksia on tarkoitus toteuttaa muun muassa Kiskonjoen–Perniönjoen ja Uskelanjoen vesistöissä. Kesän aikana kartoitetuilta alueilta valitaan kunnostettaviksi maa- ja vesialueiden omistajien suostumusten mukaiset kohteet.

Paimionjoen vesistön Vähäjoki kunnostettuna
Kesäkuussa kunnostettiin Paimionjoen vesistön Vähäjokea

Elokuussa aloitettiin myös virtavesien sähkökoekalastukset, joilla seurataan kunnostusten tuloksia tutkimalla vaelluskalojen esiintymistä ja poikastuotantoa. Ensimmäisillä koekalastuksilla löydettiin Turun Halistenkoskesta muutamia keväällä kuoriutuneita taimenen poikasia. Aurajoen Halistenkoskelta sekä Liedon Nautelankoskelta on myös aiemmin löytynyt taimenen poikasia, joten yksittäisestä havainnoista ei ole kyse. Koekalastuksia jatketaan syksyllä sekä Aurajoella että muissa Varsinais-Suomen virtavesissä. Seuraavina kohteina luvassa on Halikonjoen ja Kiskonjoen vesistöt.

Varsinais-Suomen virtavesissä useita vaellusesteitä

Valonian keräämien tietojen mukaan Varsinais-Suomen virtavesissä on jopa satoja vaellusesteitä, jotka estävät kalojen pääsyn lisääntymisalueille. Esteiden purkamiselle tai ohittamiselle kalateillä on suuri tarve. Tällä hetkellä Valonia valmistelee kahden vaellusesteen poistamista Kiskonjoen–Perniönjoen vesistön taimenpurosta. Toinen esteistä muodostuu liian korkealle asennetusta tierummusta ja toinen puroon kasatusta kiviröykkiöstä. Esteet tullaan purkamaan, mikäli kaikki tarvittavat luvat järjestyvät.

Valonia on toimittanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselle maastokartoituksissa kerättyjä tietoja vanhoista mylly- ja vesivoimapadoista. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousyksikössä valmistellaan kalatiesuunnitelmia useamman padon yhteyteen. Padoista on tilattu myös tarvittavia arkeologisia selvityksiä. Tavoitteena on avata kaloille vaellusyhteys mereltä aina Kiskonjoen vesistön latvavesille asti ja kunnostaa jokien koskialueita.

Vaellusesteiden purkaminen ei ole valitettavasti kovin nopeaa tai yksinkertaista työtä. Padoilla ja muilla esteillä voi olla esimerkiksi huomioon otettavia kulttuurihistoriallisia arvoja. Virtavesikunnostusten haasteita lisää purojen kuuluminen osaksi maa- ja metsätalouden peruskuivatusverkostoa, jolloin maankuivatus voi asettaa rajoitteita kunnostusten toteutukselle. Joskus myös pirstaloitunut maa- ja vesialueiden omistajuus hankaloittaa kunnostuksiin tarvittavien lupien hankintaa. Maanomistajien suhtautuminen kunnostuksiin on kuitenkin ollut pääosin myönteistä. Kynnyskysymyksenä vaellusesteiden purkamiselle on usein myös rahoitus, sillä kalateiden rakentaminen tai patojen purku vaativat konkreettisen työn lisäksi merkittävästi työaikaa, taustaselvityksiä ja lupia.

 
Tierummut ovat yleisiä vaellusesteitä

Valtakunnallista näkyvyyttä vaelluskaloille

Uusina vauhdittajina myös Valonian virtavesityössä toimivat yhteistyöt WWF:n ja Freshabit LIFE IP -hankkeen kanssa. WWF on aloittanut merkittävän työn vaelluskalakantojen elvyttämiseksi Patokato-hankkeella. Sen tavoitteena on lisätä kalavesien hoidon parissa toimivien tahojen tietoisuutta kalojen vaellusta ja luonnollista elinkiertoa haittaavista turhista kutuesteistä ja käynnistää työ niiden poistamiseksi. Elokuussa WWF ja Kesko julkistivat yhteistyökampanjan Kalapolku. On hienoa nähdä, että myös suuri kauppaketju on ottanut uhanalaisten vaelluskalojen pelastamisen agendalleen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus koordinoi valtakunnallista Freshabit-hankkeen Lounais-Suomen joet -osiota. Siinä tullaan rakentamaan kaksi kalatietä Kiskonjokeen, joka on Varsinais-Suomen arvokkain vaelluskalajoki. Lisäksi Kiskonjoen alueella toteutetaan muita kunnostuksia. Valonian virtavesien kunnostushanke tukee Freshabit-hankkeen tavoitteita muun muassa keräämällä tietoa Kiskonjoen alueen virtavesistä ja toteuttamalla virtavesikunnostuksia Kiskonjoen–Perinönjoen vesistöalueella.

Verkostoituminen ja toimijoiden aktivointi tärkeää

Keskiviikkona 18.10. järjestetään Virtavesien tila hyväksi -tilaisuus yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tilaisuuden tarkoituksena on aktivoida virtavesien kunnostustoimijoita Varsinais-Suomen alueella.Teemana ovat erityisesti kalataloudelliset kunnostukset, vaelluskalakantojen elvyttäminen ja virtavesien ekologisen tilan parantaminen. Tilaisuudessa käydään läpi kunnostushankkeen toteutusta alusta loppuun sekä lupa-asioita ja muita käytännön seikkoja. Aiheita lähestytään konkreettisten esimerkkien avulla.

 

Valonian virtavesien kunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa virtavesikunnostuksilla. Kunnostuksia toteutetaan Varsinais-Suomen virtavesissä erityisesti kalastoltaan arvokkaissa kohteissa. Kunnostusten tavoitteena on muun muassa elvyttää Saaristomeren äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja. Taimenen lisäksi kunnostustoimenpiteistä hyötyvät myös muut vesieliöt kuten muut kalalajit, ravut ja pohjaeläimet. Virtavesien ekologista tilaa ovat heikentäneet erityisesti jokien ja purojen perkaukset sekä virtavesien patoaminen.

 

Lisätiedot

Uhanalainen meritaimen lisääntyy Aurajoessa

Virtavesien kunnostushanke

Halikonjoki vaelluskalojen elinympäristönä

Freshabit LIFE IP