Hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti uhanalaisten vaelluskalojen tilaa poistamalla virtavesien vaellusesteitä ja kunnostamalla vaelluskalojen elinympäristöjä. Hankkeen toiminta parantaa erityisesti Saaristomeren alueen äärimmäisen uhanalaisten taimenkantojen tilaa. Toimenpiteistä hyötyvät myös muut vesieliöt kuten simpukat, ravut ja vesihyönteiset. Tavoitteena on myös parantaa ihmisten tietoisuutta ympäristöstä, erityisesti virtavesien heikosta tilasta sekä vaelluskalojen uhanalaisuudesta aktiivisen ja monipuolisen viestinnän keinoin.

Hankkeen toiminta-alueena on Varsinais-Suomi. Kunnostustoimenpiteitä kohdennetaan vesistöihin, jotka ovat uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöjä. Varsinais-Suomessa geneettisesti alkuperäisiä taimenkantoja on säilynyt erityisesti Salon seudun virtavesissä. Hankkeen toimintaa toteutetaan rinnakkain Valonian Virtavesien kunnostushankkeen kanssa.

Hankkeen rahoittajia ovat EKOenergian ympäristörahasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka on rahoittanut hanketta kalatalouden edistämismäärärahoista.

EKOenergia on ympäristömerkki energialle. EKOenergiamerkitty sähkö tuotetaan uusiutuvista energialähteistä ja kestävyyskriteerit huomioiden. Kainsanväliseen EKOenergiaverkostoon kuuluu yli 40 järjestöä yhteensä 35 maassa ja sen sihteeristö toimii Suomen luonnonsuojeluliitossa.EKOenergian ympäristörahasto auttaa virtavesiä. Rahaston hankkeilla vähennetään, korjataan tai kompensoidaan vesivoiman ympäristöhaittoja. Varat kertyvät EKoenergiamerkitystä vesivoimasähköstä, jonka myynnistä tuloutuu rahastoon 0,10 euroa megavattituntia kohde.

Vaellusesteet heikentävät virtavesien ja kalakantojen tilaa

Valonian keräämien tietojen mukaan Varsinais-Suomen virtavesissä on jopa satoja vaellusesteitä, jotka estävät kalojen vaeltamista. Vaellusesteitä ovat muun muassa vanhat mylly- ja sahapadot, vesivoimapadot, tierummut ja muut ihmisen rakentamat rakenteet. Esimerkiksi alueen merkittävimmässä vaelluskalavesistössä, Kiskonjoen-Perniönjoen vesistössä, on inventoitu yli 50 vaelluskalojen kulkua haittaavaa tai kokonaan estävää rakennetta. Suurin osa Varsinais-Suomen alueen virtavesistä on ekologiselta tilaltaan luokiteltu välttäväksi tai tyydyttäväksi.

Padot estävät kalojen vaeltamisen ja heikentävät vesistön ekologista tilaa. Kiskonjoen Kosken voimalaitospato.

 

 

Lisätiedot

Jussi Aaltonen, vesiasiantuntija

Janne Tolonen, vesiasiantuntija