Virtavesien kunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa virtavesikunnostuksilla. Kunnostuksia toteutetaan Varsinais-Suomen virtavesissä erityisesti kalastoltaan arvokkaissa kohteissa. Kunnostusten tavoitteena on muun muassa elvyttää Saaristomeren äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja.

Taimenen lisäksi kunnostustoimenpiteistä hyötyvät myös muut vesieliöt kuten muut kalalajit, ravut ja pohjaeläimet. Virtavesien ekologista tilaa ovat heikentäneet erityisesti jokien ja purojen perkaukset sekä virtavesien patoaminen. Suurin osa Varsinais-Suomen virtavesistä on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi. 

Vhjoki kunnostettu pieni2 

Hankkeessa kunnostettaan virtavesiä ja järjestetään virtavesikunnostustalkoita, joihin kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua. Virtavesikunnostusten lisäksi hankkeessa tehdään virtavesien kunnostustarveselvityksiä, kalastoselvityksiä ja järjestetään vesiensuojeluaiheisia tapahtumia sekä toteutetaan purojen vedenlaadun seurantaa yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Vuosina 2017-2019 hankkeen toimintaa kohdistetaan muun muassa Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöön. Kiskonjoen-Perniönjoen vesistön alueella tehdään yhteistyötä muun muassa FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kanssa. Rinnakkain Virtavesien kunnostushankkeen kanssa toteutetaan Vaellus vapaaksi & puroja kuntoon -hanketta ja Halikonjoen vesistö vaelluskalojen elinympäristönä - selvityshanketta.

Hankkeen toimintaa voi seurata Twitterissä tunnisteilla #virtavedet ja @JJMTolonen.

 

Tavoitteena jatkuva virtavesitoiminta

Valonian virtavesikunnostus toiminta aloitettiin vuonna 2014 purokunnostushankkeella, jonka jälkeen on vuosittain jatkettu virtavesien kunnostuksia, selvityksiä, kalastoseurantoja ja virtavesien tilaa edistävää verkostotoimintaa hankerahoituksella. Virtavesihanke tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Paimionjoki-yhdistyksen, Aurajokisäätiön, Virtavesien hoitoyhdistyksen ja paikallisten kalastusalueiden kanssa. Vuosina 2014-2016 virtavesitoimintaa ovat rahoittaneet Varsinais-Suomen ELY-keskus, EKOenergia, Saaristomeren suojelurahasto, Turun kaupunki, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Someron vesiensuojeluyhdistys, Aurajoen nuorkauppakamari ja paikalliset kalastusalueet. 

Hankkeen rahoittajia ja yhteistyökumppaneita vuosina 2017-2018 ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, Lounais-Suomen kalastusalue, Salon seudun kalastusalue ja Airisto-Velkuan kalastusalue. 

    

 

Virtavesistä paikkatietoaineistoja

Hankkeen selvityksissä ja maastotöissä on kerätty paljon tietoa Varsinais-Suomen alueen virtavesistä. Hankkeessa laaditaan Varsinais-Suomen virtavesistä paikkatietoaineistoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa virtavesien parempi huomioiminen erilaisissa hankkeissa.Aineistoja voidaan hyödyntää myös kunnostusten suunnittelussa. Valmisteilla on paikkatieto-aineistot Varsinais-Suomen alueen vaellusesteistä ja taimenen esiintymisestä.

Uhanalaisten taimenkantojen suojelun parantaminen – toimintamallin kehittäminen

Tavoitteena on parantaa uhanalaisten taimenkantojen huomioimista maankäytössä, muun muassa maa- ja metsätalouden toimenpiteissä. Hankkeessa luodaan kattava paikkatietoaineisto taimenen (Salmo trutta) esiintymisestä Varsinais-Suomen alueella.  Tarkoituksena on luoda toimintamalli, miten uhanalaisten kalalajien esiintymistiedot saadaan laajempaan tietoisuuteen, jotta ne voidaan huomioida erilaisissa toimenpiteissä. Toimijoina on Valonia, Suomen Metsäkeskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Freshabit- Lounais-Suomen joet. Lue lisää..

  Varesjoki

 

Lisätiedot

Janne Tolonen, vesiasiantuntija

Jussi Aaltonen, vesiasiantuntija

Tietoa Varsinais-Suomen virtavesistä

Media

Mediatiedotteet

Artikkelit & muut kirjoitukset

Hankkeen raportteja

Virtavedet ja virtavesien kunnostus -opas (VALONIA 2014, pdf))

Virtavesien kunnostushanke. Raportti 2015. (pdf)

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 (Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 2015)

Valonian virtavesien kunnostushankkeen vedenlaadun tutkimustulokset vuodelta 2016 pdf (Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry 2017)

Someron Oinasjärven alueen virtavesien sähkökoekalastukset ja kartoitukset 2016 (Ahonen K. & Tolonen J. 2017)

Tilaisuuksien materiaalit

Meritaimenseminaari Paraisilla 4.2.2016

Pienvesiseminaari Somerolla 11.10.2016.

Salon vesistöt tila ja tulevaisuus 21.3.2017

Virtavedet kuntoon -tilaisuus 18.10.2017