Hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti uhanalaisten vaelluskalojen tilaa poistamalla virtavesien vaellusesteitä ja kunnostamalla vaelluskalojen elinympäristöjä. Hankkeen toiminta parantaa erityisesti Saaristomeren alueen äärimmäisen uhanalaisten taimenkantojen tilaa. Toimenpiteistä hyötyvät myös muut vesieliöt kuten simpukat, ravut ja vesihyönteiset. Tavoitteena on myös parantaa ihmisten tietoisuutta ympäristöstä, erityisesti virtavesien heikosta tilasta sekä vaelluskalojen uhanalaisuudesta aktiivisen ja monipuolisen viestinnän keinoin.

Hankkeessa innostetaan ja tuetaan Varsinais-Suomen peruskouluja ottamaan käyttöön Koulujemme lähivedet –toimintamalli. Toiminnassa koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä. Maastotutkimusten tulokset tallennetaan nettipohjaiselle alustalle. Toimintamalli nivoo yhteen useita oppiaineita: ympäristökasvatuksen ja liikunnallisuuden sekä mahdollisuuden kulttuuriympäristötuntemuksen parantumiseen, havaintojen ja ideoiden esittämiseen kuvataiteen keinoin ja tutkimusvälineistön rakentamiseen käsityötunneilla. Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea.

Hankkeessa arvioidaan Turun seudun puhdistamo Oy:n verkostoalueella tapahtuvien jätevesiylivuotojen aiheuttamia riskejä sekä ympäristöterveyden että ekologian kannalta herkillä alueilla. Hankkeessa tunnistetaan herkimmillä alueilla sijaitsevat jätevesipumppaamot ja kuvataan mahdollisten ylivuotojen aiheuttamia riskejä vesistöille ja muille herkille ympäristöille kuten uimarannoille, luonnonsuojelualueille, pohjavesialueille ja kalastollisesti arvokkaille vesistöille. Riskikohteiden tunnistamisen avulla voidaan suunnitella parempia varautumistoimenpiteitä ylivuotojen vähentämiseksi.

Hankkeessa selvitetään Halikonjoen vesistön tilaa ja kunnostustarvetta kalaston ja erityisesti uhanalaisen taimenen ja muiden vaelluskalojen elinympäristönä. Huomiota kiinnitetään erityisesti vesistön koski- ja virtapaikkoihin sekä puroihin. Maastokartoituksilla selvitetään vaelluskaloille soveltuvien lisääntymisalueiden määrä ja laatu sekä paikannetaan vesistön vaellusesteet. Samalla selvitetään koskialueiden kunnostuksen ja vaellusesteiden poistamisen mahdollisuuksia. Kalaston nykytilaa selvitetään koekalastuksilla.

Virtavesien kunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa virtavesikunnostuksilla. Kunnostuksia toteutetaan Varsinais-Suomen virtavesissä erityisesti kalastoltaan arvokkaissa kohteissa. Kunnostusten tavoitteena on muun muassa elvyttää Saaristomeren äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja.

Tarjoamme hankkeessa kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Kiinteistökohtaista neuvontaa annetaan kesällä 2018 seuraavien kuntien alueilla: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Neuvontaa saavat niin vakituiset asukkaat kuin mökkiläiset. Uudisrakennuskohteisiin emme tee kohdekohtaista neuvontakäyntiä. Neuvomme kaikkien Varsinais-Suomen kuntien asukkaita ja mökkiläisiä myös puhelimitse ja sähköpostilla. Neuvonta toteutetaan Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishankkeena. Neuvontaa rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Hankkeessa kootaan tieto jokiravun esiintymisestä Varsinais-Suomessa ja toteutetaan koeravustuksia jokiravun esiintymisalueiden selvittämiseksi. Hankkeella toteutetaan kansallisen rapustrategian tavoitteita. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa jokirapupopulaatioiden suojelussa, rapukantojen hoidossa ja kestävän hyödyntämisen suunnittelussa. Hanke on saanut rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouden edistämismäärärahoista. Hanke toteutetaan vuosina 2015–2016. 

Valonian PUPE – Putsareista pelloille –hanke päättyi vuoden 2014 lopussa. Hankkeessa tutkittiin, voisivatko haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteet toimia järkevinä ja kustannustehokkaina lannoitevalmisteina nykyaikaisessa ravinnekiertoon pyrkivässä maataloudessa. Hankkeen kokemuksista, tutkimustuloksista ja löydöksistä koottiin opas ”Haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittely ja käyttö maataloudessa”.