Hankkeen tavoitteena on parantaa Varsinais-Suomen virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti uhanalaisten vaelluskalojen tilaa poistamalla virtavesien vaellusesteitä ja kunnostamalla vaelluskalojen elinympäristöjä. Hankkeen toiminta parantaa erityisesti Saaristomeren alueen äärimmäisen uhanalaisten taimenkantojen tilaa. Toimenpiteistä hyötyvät myös muut vesieliöt kuten simpukat, ravut ja vesihyönteiset. Tavoitteena on myös parantaa ihmisten tietoisuutta ympäristöstä, erityisesti virtavesien heikosta tilasta sekä vaelluskalojen uhanalaisuudesta aktiivisen ja monipuolisen viestinnän keinoin.

Hankkeessa innostetaan ja tuetaan Varsinais-Suomen peruskouluja ottamaan käyttöön Koulujemme lähivedet –toimintamalli. Toiminnassa koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä. Maastotutkimusten tulokset tallennetaan nettipohjaiselle alustalle. Toimintamalli nivoo yhteen useita oppiaineita: ympäristökasvatuksen ja liikunnallisuuden sekä mahdollisuuden kulttuuriympäristötuntemuksen parantumiseen, havaintojen ja ideoiden esittämiseen kuvataiteen keinoin ja tutkimusvälineistön rakentamiseen käsityötunneilla. Tavoitteena on saada lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea.

Hankkeessa selvitetään Halikonjoen vesistön tilaa ja kunnostustarvetta kalaston ja erityisesti uhanalaisen taimenen ja muiden vaelluskalojen elinympäristönä. Huomiota kiinnitetään erityisesti vesistön koski- ja virtapaikkoihin sekä puroihin. Maastokartoituksilla selvitetään vaelluskaloille soveltuvien lisääntymisalueiden määrä ja laatu sekä paikannetaan vesistön vaellusesteet. Samalla selvitetään koskialueiden kunnostuksen ja vaellusesteiden poistamisen mahdollisuuksia. Kalaston nykytilaa selvitetään koekalastuksilla.

Virtavesien kunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa virtavesikunnostuksilla. Kunnostuksia toteutetaan Varsinais-Suomen virtavesissä erityisesti kalastoltaan arvokkaissa kohteissa. Kunnostusten tavoitteena on muun muassa elvyttää Saaristomeren äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja.

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonalla -hanke on päättynyt 31.10.2019. Hanke toteutettiin vuosina 2011-2019 yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n ja alueen kuntien kanssa. Hankkeessa tarjottiin yleisneuvontaa puhelimitse ja tapahtumissa sekä kiinteistökohtaista neuvontaa. Jätevesineuvontahanketta rahoitti Varsinais-Suomen ELY-keskus ympäristöministeriön määrärahoista.