Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä omistajan on huolehdittava, että jätevesistä ei aiheudu ympäristölle haittaa.

 

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Kiinteistön jätevesijärjestelmästä tulee olla kirjallinen jätevesiselvitys. Selvitys sisältää kirjallisen kuvauksen kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sen sijainnista sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Selvitystä säilytetään kiinteistöllä. Selvityslomakkeen voit saada omalta kunnaltasi tai hyödyntää tätä lomaketta.

On myös suositeltavaa pitää päiväkirjaa järjestelmän käytöstä ja huollosta. Hyvä huoltokirjanpito on etu muun muassa kiinteistöä myytäessä.

 

Tarjoamme neuvontaa

Jos et ole varma, mikä on nykyinen jätevesijärjestelmäsi ja onko se riittävä lainsäädäntöön nähden, voit soittaa jätevesineuvojalle ja pyytää apua. HAKKU-hankkeessa teemme myös kiinteistökohtaisia käyntejä kesäaikaan.

Suomen ympäristökeskuksen Vesihuoltotulkki-ohjelmalla voit selvittää oman asuin- tai vapaa-ajankiinteistösi sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Vastaamalla vesihuoltotulkin kysymyksiin saat apua myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valintaan. Kaivoveden analyysitulkki taas auttaa tulkitsemaan kaivoveden laatuanalyysejä.

 

Järjestelmän remontin aikataulu

Jos kiinteistösi jätevesijärjestelmä tarvitsee saneerausta ja kiinteistösi rakennus, jossa jätevesiä muodostuu, sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä, merestä tai veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, remontti pitää olla tehtynä 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla jätevesisaneerauksen ajankohdan voi valita itse, mutta se on tehtävä kuitenkin viimeistään seuraavan luvanvaraisen vesi- ja viemäriremontin yhteydessä.

Muista kuitenkin, että jätevesijärjestelmä on osa talotekniikkaa ja sen käyttöikä on 0–30 vuotta riippuen siitä, miten hyvin järjestelmä on toteutettu ja hoidettu.

  • Vähäiset jätevedet voidaan imeyttää hallitusti maahan. Näin voi tehdä esimerkiksi kiinteistöillä, joilla ei ole vesikäymälää ja pesuvesiä syntyy vain vähän, tai kyseessä on kantovedellinen kesämökki.

  • Ns. ikävapautukseen ovat oikeutettuja ne vakituisesti asuttujen kiinteistöjen omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943 eli jätevesiremontti ei ole heille pakollinen. Näillä kiinteistöllä on oltava kuitenkin jonkinlainen jäteveden käsittelyjärjestelmä ja kiinteistön jätevesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ikäperusteinen vapautus ei ole mahdollinen vapaa-ajan kiinteistöjen omistajille.

  • Lisäaikaa jätevesiremontille voivat anoa ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöt, mikäli jätevesistä aiheutuva kuormitus on vähäistä tai jätevesijärjestelmän korjaamisen katsotaan olevan kiinteistönhaltijalle kustannuksiltaan kohtuutonta. Lisäaikaa anotaan kunnasta 31.10.2019 jälkeen ja sitä myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lisäaika raukeaa, jos kiinteistöllä tehdään vesi- ja viemärilaitteisiin liittyvää rakennus- tai toimenpidelupaa vaativaa remonttia.

  • Jos kiinteistö on liittymässä jätevesiviemäriin määräajan umpeutumisen jälkeen, voidaan kiinteistölle myös myöntää lisäaikaa. Hakemus toimitetaan kuntaan 31.10.2019 jälkeen ja lisäaikaa myönnetään hakemuksesta korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Jätevesisuunnitelma remonttia varten

Kun jätevesijärjestelmäsi vaatii saneerausta, selvitä kuntasi ympäristö- ja rakennusviranomaiselta, vaatiiko kyseinen saneeraustyö toimenpide- tai rakennusluvan. Saneerausta varten tarvitset jätevesisuunnitelman, jonka voi tehdä vain alalle koulutettu ja kokenut jätevesisuunnittelija. Jätevesiratkaisujen toteutus on tehtävä suunnitelmien mukaisesti, jotta jätevesijärjestelmä toimisi oikein. Jätevesijärjestelmän rakentaminen on hyvä dokumentoida valokuvaamalla ja esimerkiksi maasuodattamon maa-aineksista kannattaa ottaa näyte talteen. Myös rakentamisen yhteydessä tehtävät muutokset suunnitelmaan kannattaa kirjata ylös. Olemassa olevaa jätevesiratkaisua on huollettava ja hoidettava oikein sekä säännöllisesti.

Suunnittelijalista

Suunnittelijan valinnassa voit hyödyntää Valonian ylläpitämää listaa Varsinais-Suomen alueen jätevesisuunnittelijoista.

 

Jätevesien erilaiset käsittelymenetelmät

Kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn on useita erilaisia vaihtoehtoja. Jätevesien käsittelyjärjestelmät voidaan jakaa maapuhdistamoihin ja laite- eli pienpuhdistamoihin. Muita vaihtoehtoja ovat liittyminen kunnan viemäriverkkoon, naapuri- tai kyläpuhdistamon perustaminen, harmaavesisuodattimet tai umpisäiliöt. Kuivakäymälällä voidaan huomattavasti vähentää jätevesien käsittelytarvetta.

Viemäriverkkoon liittyminen

Kiinteistökohtaiset ratkaisut

Kuivakäymälät 

 

Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien oikeanlainen käyttö ja ylläpitö sekä riittävä huoltaminen ovat tärkeitä, jotta järjestelmä pysyy toimivana ja puhdistustaso hyvänä. Järjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet tulee säilyttää kiinteistöllä. Kiinteistönomistajan on hyvä ylläpitää puhdistamon huoltopäiväkirja, jonne merkitään kaikki jätevesijärjestelmään tehtävät toimenpiteet muun muassa tarkastukset, havainnot, lisäykset ja tehdyt muutostyöt.

Normaali käyttö

Saostussäiliöiden huolto

Maapuhdistamojen huolto

Pienpuhdistamojen huolto

Umpisäiliöiden huolto

Yleisimmät ongelmatilanteet

 

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien käyttäjäkokemuksia

Suomen ympäristökeskus kerää käyttäjien kokemuksia kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä. Voit jättää oman mielipiteesi osoitteessa: www.ymparisto.fi/munputsari 

Kommenteista kootaan jätevesijärjestelmien tietopankki.