Ylivuotojen parempi hallinta -hankkeen loppuraportti (pdf), 2018
Ylivuotojen parempi hallinta -hankkeessa tarkasteltiin Turun seudun puhdistamo Oy:n verkostoalueella tapahtuvien jätevesiylivuotojen aiheuttamia riskejä sekä ympäristöterveyden että ekologian kannalta herkillä alueilla. Hankkeessa tehtiin ympäristöriskianalyysi paikkatietomenetelmin ja kuvattiin mahdollisten ylivuotojen aiheuttamia riskejä ekologisesti ja ympäristöterveyden kannalta herkille ympäristöille kuten pohjavesialueille ja vedenottamoille, vesistöille ja kalastollisesti arvokkaille vesistöille, luonnonsuojelualueille sekä uimarannoille. Hanke toteutettiin vuosina 2017-2018 ja sitä rahoittivat Turun seudun puhdistamo Oy, VALONIA sekä alueen kunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko ja Turku.

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla HAKKU2017 -hankkeen loppuraportti (pdf), 2018
HAKKU2017-hankkeen loppuraportti kokoaa yhteen jätevesineuvonnan Varsinais-Suomessa vuonna 2017.

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla HAKKU2016 -hankkeen loppuraportti (pdf), 2017
Ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen muutoksesta keväällä 2017 johtuen hankkeen pääpaino siirrettiin vuoden 2017 kesään. Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa tarjottiin Valonian vesiyhteistyökunnissa ja yleisneuvontaa koko Varsinais-Suomen alueella. Hankkeen loppuraporttiin on koottu neuvonnan tulokset.

Virtavesien kunnostushankkeen loppuraporttti vuodelta 2015 (pdf)
Hankkeessa toteutettiin virtavesikunnostuksia Saaristomeren valuma-alueella Kuninkojan, Paimionjoen, Uskelanjoen ja Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueilla.  Kunnostusten tavoitteena oli parantaa taimenkantojen tilaa, mutta myös muiden virtavesilajien elinympäristöjä. Kunnostusten lisäksi hankittiin ajankohtaista tietoa virtavesien tilasta, tehtiin kunnostuskohteiden seurantaa, järjestettiin tapahtumia ja osallistuttiin aktiivisesti vesiensuojeluaiheisiin tapahtumiin. Hanketta rahoittivat Varsinais-Suomen ELY-keskus, EKOenergia, Saaristomeren suojelurahasto, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, Airisto-Velkuan, Lounais-Suomen, Paimionselän, Halikonlahden, Someron ja Salon seudun kalastusalueet.

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla HAKKU2015 -hankkeen loppuraportti (pdf), 2016
Hankkeen loppuraporttiin on koottu hankkeen kohdekunnissa, Aurassa, Liedossa ja Vehmaalla, toteutetun kiinteistökohtaisen jätevesineuvonnan tulokset.

Putsareista pellolle hankkeen loppuraportti (Issuu), 2014
Valonian PUPE – Putsareista pelloille –hankkeessa tutkittiin, voisivatko haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteet toimia järkevinä ja kustannustehokkaina lannoitevalmisteina nykyaikaisessa ravinnekiertoon pyrkivässä maataloudessa. Hankkeen kokemuksista, tutkimustuloksista ja löydöksistä koottiin opas, joka selventää keinoja ja menettelyjä, miten haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteitä voidaan kerätä paikallisesti ja hyödyntää lannoitteena maataloudessa.

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla HAKKU2014 -hankkeen loppuraportti (pdf), 2015
Hankkeessa annettiin kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Laitilassa, Loimaalla, Marttilassa, Oripäässä, Pyhärannassa, Taivassalossa ja Uudessakaupungissa. Hankkeen loppuraporttiin on koottu neuvonnan tulokset ja kuntakohtaiset yhteenvedot.

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla HAKKU2013 -hankkeen loppuraportti (pdf), 2014
Hankkeessa annettiin kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäellä ja Nousiaisissa. Hankkeen loppuraportiin on koottu neuvonnan tulokset ja kuntakohtaiset yhteenvedot.

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla HAKKU2012 -hankkeen loppuraportti (pdf), 2013
Hankkeessa annettiin kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa Turun, Naantalin, Paraisten ja Paimion kaupungeissa sekä Liedon kunnassa. Hankkeen loppuraportiin on koottu neuvonnan tulokset ja kuntakohtaiset yhteenvedot.

Varsinais-Suomen jätevesineuvonnan pilot-hankkeen loppuraportti (pdf), 2012
Suomessa käynnistyi keväällä 2011 valtion tukema jätevesineuvonta, jossa oli tavoitteena kerätä kokemuksia erilaisista haja-asutuksen jätevesineuvonnan toimintamalleista ja kehittää yhtenäinen, valtakunnallisesti sovellettavissa oleva malli jätevesineuvonnan toteuttamiseen Suomessa. Ympäristöministeriö valitsi Suomesta kolme pilot-aluetta jätevesineuvonnan kohdealueiksi, joista yksi oli Varsinais-Suomi. Hanke toteutettiin Salon kaupungin sekä Sauvon ja Kemiönsaaren kuntien alueilla. Loppuraporttiin on koottu hankkeen tulokset ja annettu kehitysehdotuksia jätevesineuvonnan toteuttamiseen jatkossa.

MINWA-hankken loppujulkaisu, Turun ammattikorkeakoulu 2012
Julkaisussa kerrotaan MINWA-hankkeen aikana tehdystä työstä sekä tuodaan esille pienpuhdistamojen toimivuustutkimusten ja lieteselvitysten tuloksia. Julkaisussa esitellään myös neuvontatyön metodeja ja tarkastellaan hanketyönä tehdyn neuvonnan kustannustehokkuutta. Raportin lopussa esitetään suosituksia toimintatavoiksi, joiden käyttöönotto valtakunnallisella tasolla edistäisi merkittävästi haja-asutusalueiden jätevesien asianmukaista käsittelyä.