Ekovinkki 50/2018

Ilmastonmuutos tuo uusia haasteita metsänhoitoon. Tuulet ja myrskyt voivat kaataa tai katkoa puita ja vaurioittaa juuristoa. Hyönteiset ja sienet aiheuttavat lisää vahinkoa vaurioituneeseen puuhun ja lämpenevä ilmasto voi tuoda uusia tuholaislajeja. Metsänomistajana voit varautua myrskytuhoihin monipuolistamalla metsien rakennetta ja lajistoa suunnitelmallisilla toimenpiteillä.

Entistä leudompina talvina routa ei suojaa puita tuulituhoilta. Sateiden pehmittämässä maassa puun juurten sitomiskyky heikentyy – esimerkiksi havupuista kuusi altistuu tuulituhoille pinnallisen juuristonsa vuoksi. Kuivat kasvukaudet voivat heikentää puuston kestävyyttä ja lisätä metsäpaloriskiä.

Suunnitelmallinen puulajiston monipuolistaminen kannattaa. Lehdettömät lehtipuut kestävät tuulta vähäisen tuulen tartuntapinnan vuoksi ja tuholaiset ovat puulajikohtaisia. Varttuneissa metsissä kuusi on alttein tuulituhoille, kun taas nuoremmissa ikävaiheissa mänty ja koivu kärsivät herkemmin tuulivaurioita. Seuraa tutkimuslaitosten tuottamia tietoja esimerkiksi tuulen suunnasta ja voimakkuudesta. Huomioi myös puiden korkeuserot: esimerkiksi suurten hakkuuaukkojen reunamilla tuuli tekee tuhojaan vähemmän, jos laidoilla on monen mittaisia puita suojana.  

Metsikössä oleva pienpuusto ja alikasvos estävät tuulen pääsyn metsän sisään. Esimerkiksi kuusialikasvoksen kanssa lehtipuumetsikkö tarjoaa hyvän suojan muulle metsikölle. Aluskasvusto yhdessä riittävän leveän suojavyöhykkeen kanssa suojelee tehokkaasti myös metsän ekologisesti tärkeitä pienvesiä.

Tuore katkennut tai kaatunut puu altistaa tautituhoille, minkä vuoksi metsätuholakiin on kirjattu vähimmäismäärä pois kerättävälle puulle. Osan voi kuitenkin jättää metsään lahopuuksi, mikä on arvokasta metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta.

Jos myrskytuho on kovin laaja, voi metsää tarjota metsien monimuotoisuuden METSO-ohjelmaan.

Vinkin laati Katariina Yli-Heikkilä Valoniasta