Eri teemoissamme toimii verkostoja, joiden toimintaan otetaan mielellään lisää aktiivisia jäseniä mukaan.

 

Energia

Maakunnallinen uusiutuvan energian yhteistyöryhmä (MUTRU)
Keväällä 2017 perustetun MUTRU-ryhmän tavoitteena on kehittää maakunnan uusiutuvan energian tapahtumia sekä mahdollisesti olla hakijana uusiutuvan energian hankkeissa. Myös tiedonkulku on tärkeässä roolissa eri toimijoiden välillä, jotta toimijat tietävät, miten uusiutuvan energian tilanne maakunnassa kehittyy. Yksi ryhmän tavoite on järjestää tapahtumia säännöllisesti sekä suurelle yleisölle että kohdennettuja ammattitilaisuuksia. Ryhmässä on mukana maa- ja metsätalouden toimijoita, maakuntaliitto, ely-keskus ja ammattiopisto Livia. Valonia toimi ryhmän kokoonkutsujana vuonna 2017.

Maakunnallinen energianeuvonnan ryhmä
perustettiin yhdistämään kuluttajien energianeuvonnan toimijoita maakunnassa. Ryhmän tavoitteena on hyödyntää vähäisiä resursseja yhteistyön avulla koko maakunnan kattavaksi neuvonnaksi, mutta myös lisätä asiantuntijoiden omaa osaamista. Valonian koordinoimaan ryhmään on kutsuttu kuntien, maakuntaliiton, energiayhtiöiden ja järjestöjen edustajia.

Lisätiedot: Liisa Harjula

Kestävä liikkuminen

Varsinais-Suomen viisaan liikkumisen verkosto V-S VILI

Varsinais-Suomen viisaan liikkumisen verkosto V-S VILI yhdistää Varsinais-Suomen kestävän liikenteen sekä liikkumisen parissa työskenteleviä ja siitä kiinnostuneita ihmisiä eri aloilta. Verkoston uutiskirje sekä Valonian moninaiset viestintäkanavat tarjoavat viisaan liikkumisen ajankohtaiset kuulumiset ja tapahtumatiedot maakunnassamme. Voit liittyä verkostoon tilaamalla uutiskirjeen täältä.

Lisätiedot: Paula Väisänen

Kiertotalous

Luonnonvarafoorumi

Varsinais-Suomen liiton vetämän luonnonvarafoorumityön tavoitteena on toteuttaa keskeisiä luonnonvara- ja kiertotalousteemaan kohdistuvia selvitystöitä ja yhteistyötoimia eri toimijoiden kanssa maakunnan alueella. Foorumin kokoukset järjestetään kohdennetusti eri aihepiirin teemoista, joihin osallistuminen on avointa kaikille sidosryhmille. Lisätietoa foorumin verkkosivulta.

Bastu

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen vuonna 2015 perustama Bastu on yrityskehittämö, joka avaa uudenlaisia kiertotalouden bisnesmahdollisuuksia. Bastun tavoitteena on muun muassa erilaisten työpajojen kautta synnyttää ja tukea referenssihankkeita, jotka edistävät kiertotalouden etenemistä Varsinais-Suomessa ja Turun seudulla. Lue lisää Bastun verkkosivuilta

eGreenNet-foorumi

Avoimen, noin 3 kertaa vuodessa kokoontuvan ryhmän roolina on toimia isojen ja pienien vihreän talouden asioiden keskustelu- ja tiedonjakofoorumina. Ryhmä sopii niin kehittäjäorganisaatioiden kuin yritystenkin edustajille. Toimintaa koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Lisätietoja foorumin verkkosivuilta

Varsinais-Suomen ympäristöosaamisen yhdistys

Varsinais-Suomen ympäristöosaamisen yhdistys on varsinaissuomalaisten yritysten, kuntien ja korkeakoulujen yhteinen foorumi, jonka ytimessä ovat laaja ympäristöosaaminen, hyvät kontaktipinnat ja ajankohtaiset aiheet. Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä Valonian ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Lisätietoja yhdistyksen Facebook-sivulta.

Lisätiedot: Anni Lahtela

Vesiensuojelu

Varsinais-Suomen vesistökunnotusverkosto

Varsinais-Suomen vesistökunnotusverkoston toiminta on alkanut hankemuotoisena syyskuussa 2018. Hanke päättyy joulukuussa 2020 ja on saanut ympäristöministeriöltä hallituksen kärkihankerahoituksen. Valonia/Varsinais-Suomen liitto toimii hankkeen vetäjänä ja hankekumppanina on Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiyksikön kanssa.

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto kokoaa yhteen alueen vapaaehtoistoimijoita, asiantuntijatietoa ja materiaalia. Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jonka kautta vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset löytävät toisensa ja voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa vesiensuojeluun liittyen.Tarkoituksena on hankeaikana luoda verkostolle toimintamalli sekä sitouttaa paikalliset vesiensuojeluyhdistykset ja eri alojen organisaatiot laajapohjaiseen vesiensuojelun yhteistyöhön. Verkoston toimintaa on tarkoitus jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen. Varsinais-Suomen vesistökunnotusverkosto toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden alueellisten vesistökunnostusverkostojen sekä valtakunnallisen vesistökunnotusverkoston (koordinoija Suomen ympäristökeskus) kanssa. 

Ympäristökasvatus

Erityyppisillä verkostoilla on omat tehtävänsä kestävämmän elämäntavan edistämisessä, maakunnallisessa vaikuttamisessa ja yksittäisten kasvattajien tukemisessa. Ympäristökasvatusta on Suomessa jo pitkään viety eteenpäin laajan yhteistyön voimin. Verkostoitumisen tarkoitus on koota ympäristökasvatuksen toimijat ja vaikuttajat saman pöydän ääreen sekä oppia tunnistamaan ympäristökasvatuksen laaja-alaisuus.

Lounais-Suomen Ympäristökasvatusverkosto
Vapaamuotoisessa ympäristökasvatuksen asiantuntijaverkostossa jäsenillä on mahdollisuus vahvistaa omia ympäristökasvatustietojaan ja osaamistaan sekä osallistua yhdessä muiden toimijoiden kanssa ympäristökasvatuksen alueelliseen edistämiseen. Verkosto on ensisijaisesti suunnattu kaikille Varsinais-Suomessa tai Satakunnassa ympäristökasvatustyötä tekeville tai siitä kiinnostuneille henkilöille. Verkostoa koordinoivat Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteistyöryhmät, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valonia.


Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry
Haavi on paikallinen ympäristökasvatusta edistävä yhdistys, joka on FEE Suomen eli Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n paikallinen jäsenyhdistys. Yhdistys järjestää ympäristökasvatuskoulutusta, -tapaamisia ja -tapahtumia, kuten menetelmäkursseja kasvattajille, jäsentapaamisia ja retkiä sekä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi Haavi on mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa ympäristökasvatustapahtumissa. Haavi yhdistää asiasta kiinnostuneet henkilöt ja tahot, kuten opettajat, oppilaitokset, varhaiskasvattajat, järjestöaktiivit, yhdistykset, virkamiehet, tutkijat, opiskelijat ja yrittäjät, toimimaan yhdessä ympäristökasvatuksen hyväksi.

Lisätiedot: Itälä-Laine Jaana

 

Vaikutamme myös näissä verkostoissa

Motivan koordinoima energianeuvonnan verkosto, joka kokoaa kuluttajien energianeuvontaa toteuttavia tahoja yhteen ja järjestää mm. koulutusta. Liisa Harjula