Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Kriteereistä on laadittu omat versiot yleissivistäville kouluille ja ammatillisille oppilaitoksille. Toimintaa tarkastellaan johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen näkökulmasta yhden tai useamman teeman kautta.

Vuoteen 2010 asti käytössä olivat oppilaitosten ympäristökriteerit, joiden pohjalta voitiin hakea ympäristösertifikaattia ja sen jälkeen kriteeristö laajeni kattamaan kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet eli ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden.

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma on sekä sertifioinnin perusta että työväline, jonka avulla kestävän elämäntavan oppiminen tehdään suunnitelmalliseksi osaksi opetusta ja koulun arkea. Ohjelman avulla on mahdollista toteuttaa laadukkaasti opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kestävän kehityksen tavoitteita. Ohjelman toteutuksen kautta voi muun muassa kehittää opetusta ja koulun toimintoja, saada aikaan kustannussäästöjä sekä lisätä henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Kestävän kehityksen ohjelmaan kirjataan koulun tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseksi opetuksessa ja koulun arjessa. Lisäksi ohjelmassa sovitaan toimenpiteistä, vastuista, aikataulusta, resursseista ja seurannasta. Ohjelmaa päivitetään itsearvioinnin perusteella vuosittain.

Sertifiointijärjestelmä

Sertifiointijärjestelmä koostuu kolmesta portaasta: kestävän kehityksen ohjelman luomisesta, itsearvioinnista ja sertifioinnista. Kestävän kehityksen ohjelma on oppilaitoksen kehitystyön moottori. Jotta se toimii hyvin ja vie työtä koko ajan eteenpäin, tulee ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista arvioida vuosittain itsearvioinnilla.

Kestävän kehityksen sertifiointi tarjoaa mahdollisuuden ulkoisen tunnuksen eli sertifikaatin hakemiseen. Sertifiointi perustuu Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteereihin, joissa tarkastellaan kestävän kehityksen sisältymistä oppilaitoksen johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin.

Sertifikaatin hakeminen edellyttää oppilaitoksen itsearvioinnin suorittamista, jonka jälkeen riippumaton, ulkoinen auditoija tarkastaa oppilaitoksen itsearviointiraportin ja suorittaa arvioinnin oppilaitoksessa. Ulkoisen auditoinnin avulla todennetaan, että oppilaitos täyttää kestävän kehityksen kriteerien vaatimukset. Itse sertifikaatti on maksuton, mutta oppilaitos vastaa auditointiin liittyvistä kustannuksista (työ- ja matkakustannukset). Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

OKKA-säätiö ylläpitäjänä

OKKA-säätiö (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö) ylläpitää kansallista Oppilaitoksen ympäristösertifiointia. Se myöntää sertifikaatit, pitää yllä sertifioitujen oppilaitosten ja auditoijien rekisteriä ja antaa neuvontapalveluja sekä vastaa sertifiointitoiminnan laadusta ja sen kehittämisestä.

Kesäkuuhun 2013 mennessä ympäristö- tai kestävän kehityksen sertifikaatteja on myönnetty 59 oppilaitokselle, joista Varsinais-Suomessa ovat Piispanlähteen koulu Kaarinassa, Ammattiopisto Livian maaseutuopisto Piikkiössä ja Kuparivuoren koulu Naantalissa.

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävä kehityksen sertifioinnin sivuilta

Jaana Itälä-Laine, erikoissuunnittelija