Valoniassa on toteutettu ja laadittu vuosien varrella lukuisia selvityksiä sekä kartoituksia liittyen kestävän kehityksen pääteemoihimme, joita ovat: energia, kuluttaminen, julkiset hankinnat, liikkuminen, vesiensuojelu, ympäristökasvatus sekä yritysten ympäristövastuullisuus.

Tarjontamme on laajaa, ulottuen aina jätevesinäytteenotosta vesiluontoselvityksiin, kiertotaloudesta jätehuoltokartoituksiin ja liikennesuunnittelua tukeviin selvityksiin.

Alla esimerkkejä tarjoamistamme selvityksistä ja kartoituksista. Kysy rohkeasti muista vaihtoehdoista mikäli et löydä etsimääsi. Ota yhteyttä nimettyyn yhteyshenkilöön ja pyydä tarjous!

Katso referenssit täältä.


Vesiluontoon liittyvät selvitykset ja kartoitukset

Vesiluontoon liittyvien kartoitusten sekä selvitysten ja suunnitelmien aihealueita voivat olla esimerkiksi vesi- ja rantakasvillisuus, luontotyypit, Natura-arvioinnit, kalataloudelliset kunnostustarpeet, kala- ja rapukannat sekä esiintyvyydet, vesistöjen hoito- ja käyttö. Työhön sisältyy suunnittelu, toteutus ja raportointi. Kohderyhmät: ELY-keskukset, kunnat, vesiensuojeluyhdistykset, kalastusalueet

Ota yhteyttä: Jarkko Leka

Kiinteistökohtainen jätevesinäytteenotto ja -analysointi

Valonia tarjoaa jätevesinäytteenottoa kiinteistökohtaisista puhdistamoista. Jätevesinäytteenotto voidaan tehdä yhdestä tai useammasta puhdistamosta. Näytteet otetaan kolme kertaa vuodessa tai sopimuksen mukaan. Näytteistä analysoidaan mm. kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja orgaaninen aines, joille on määritetty puhdistustasovaatimukset hajajätevesiasetuksessa (157/2017). Analysoinnin tuloksista laadimme lausunnon puhdistamon toiminnasta. Kohderyhmät: laitevalmistajat ja viranomaiset

Ota yhteyttä: Jarkko Leka

Liikenteen ja liikkumisen selvitykset sekä kartoitukset

Liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä kartoituksia, selvityksiä ja suunnitelmia voivat olla esimerkiksi liikennesuunnittelua tukevat laskennat, joukkoliikenneselvitykset- ja kartoitukset sekä työpaikkojen liikkumisselvitykset. Valittavia toteutustapoja ovat erilaiset kyselyt, osallistamistilaisuudet, kartoituskäynnit, haastattelut ja henkilökohtainen neuvonta. Työhön sisältyy suunnittelu, toteutus ja raportointi. Kohderyhmät: kunnat, muut julkishallinnolliset organisaatiot, työpaikat

Ota yhteyttä: Paula Väisänen

Kiertotalouden selvitykset

Tarvitseeko kuntasi nykyisen kiertotaloustilanteen alkukartoituksen tai askelmerkit kestävämpään tulevaisuuteen kiertotalouden tiekartan muodossa? Tarvitseeko yrityksesi kartoituksen oman toimialan tulevaisuuden näkymistä kiertotalouden näkökulmasta? Valonia voi avustaa tai toteuttaa erilaisia kiertotalouteen liittyviä selvityksiä ja kartoituksia. Kohderyhmät: kunnat, yritykset, organisaatiot

Ota yhteyttä: Riikka Leskinen

Hyvien esimerkkien kokoaminen

Tarvitsetko pohjaa suunnittelulle kunnassasi, yrityksessäsi tai organisaatiossasi? Valonia voi kartoittaa ja kerätä hyviä toimintatapoja ja esimerkkejä (best practices) liittyen mm. energiatehokkuuteen ja energiansäästöön, uusiutuvan energian käyttöönottoon, vesiensuojeluun, liikkumiseen ja liikenneratkaisuihin, hankintoihin ja ympäristökasvatukseen liittyen. Kohderyhmä: kunnat, yritykset, organisaatiot, järjestöt.

Ota yhteyttä: Anni Lahtela