. Kuva: Sanna Forssell

Maskun koulukeskusalue on kestävän ja turvallisen liikkumisen pilottikohde. Tämän kevään aikana Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueen kehittämistä suunniteltiin yhteisissä työpajoissa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Ideointia oli luotsaamassa vuorovaikutteisen suunnittelun asiantuntija Sanna Forsell. Kehitysideoista ja käyttäjien kokemuksista on koostettu turvalliseen ja fiksuun liikkumiseen keskittyvä selvitys, joka toimii apuna alueen liikenteen suunnittelussa.

Työpajojen antia: monipuolisilla menetelmillä kehitystarpeet kuuluviin

Työpajoissa suunniteltiin uusia kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön kannustavia liikkumisympäristöjä. Tilaisuuksissa jaettiin tietoa liikenteen vaaratekijöistä ja vaarallisista paikoista kohderyhmien tarpeet huomioiden.

Kehitystarpeiden kartoittamiseksi työpajoissa käytettiin monenlaisia, luovia menetelmiä. Lapset ja nuoret pääsivät tuomaan asiantuntijuuttaan esiin esimerkiksi legojen avulla sekä piirustusten, maalausten ja sarjakuvan keinoin. He osallistuivat myös kyselyihin ja tulevaisuusverstaisiin. Aikuiset ehdottivat kehitysideoita esimerkiksi käsitekarttojen avulla. Asukastilaisuudet, kyselyt ja haastattelut sekä  havainnoivat maastokäynnit toivat esiin monenlaisia arvokkaita kokemuksia ja kehitystarpeita.

Lasten vastauksissa tuli esiin esimerkiksi pimeällä kulkemisen pelko, jota voisi helpottaa valaistuksella ja näköesteiden poistamisella. Myös talvinen jää ja toisaalta irtonainen sepeli harmitti monia lapsivastaajia. Useissa vastauksissa toivottiin parempia pyöräilyolosuhteita, kuten omaa kaistaa pyöräilijoille tai katettuja pyöräparkkeja.

”…koska sitä [Opintien suojatietä] ennen oleva kävelytie on puiden peitossa eikä ehkä autoilija nää, että sieltä on tulossa ihmisiä.” – Maskun alakoululainen

Aikuisten vastauksissa pohdittiin esimerkiksi sitä, millä tavoin viihtyisyyttä voisi lisätä kevyen liikenteen väylien varrella: puistot, istutukset, penkit, viitoitukset ja valaistus houkuttelisivat liikkumaan eri tavalla. Koulu- ja päiväkotialueille toivottiin useissa palautteissa järkevää liikkumisen ohjausta ja vallitseva tilanne koettiin häiritsevänä.

” Lapsia sinkoilee sinne tänne, osa on pyörällä ja osa kävellen ja sitten vanhemmat tuo suurimman osan oppilaista. Aamuinen liikenne on hirmuinen.” – Asukas

Liikuntarajoitteiset toivovat yhteneviä, helppokulkuisia teitä, jotka on suunniteltu heidän tarpeitaan huomioiden esteettömiksi ja saavutettaviksi. MS-keskuksen asiakkaat olivat myös kiinnittäneet huomiota liikkumista hankaloittavaan sepeliin sekä puutteelliseen valaistukseen. Vastauksissa nousi esiin myös alueen parkkipaikkojen puute tai huono sijainti.

Usealta eri taholta tuli toivomus Maskun liittämisestä Föli-alueeseen. Lisää kehitysehdotuksia löytyy piakkoin julkaistavasta kehittämistarveselvityksestä.

Suunnittelu etenee

Nyt toteutettu vuorovaikutteinen selvitystyö on osa Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanketta. Vuorovaikutteisen suunnittelun tavoitteena on tiedonkeruun lisäksi herätellä yksilöitä ja ryhmiä ymmärtämään erilaisia kokemuksia, sillä jokainen kokee ympäristön omista lähtökohdistaan. Osallistava työtapa kannustaa osallistujia havainnoimaan ympäristöään entistä tarkkaavaisemmin ja suunnittelemaan omaakin liikkumistaan viisaammin. Työtä jatketaan syksyn aikana, jolloin kehitysideoita ja käyttäjien kokemuksia tullaan hyödyntämään liikennejärjestelyiden suunnittelussa.

Lisätiedot

Koulujen liikenneturvallisuutta selvitettiin Maskussa

Koulukeskusaluetta suunnitellaan Maskussa vuorovaikutteisesti

Hankekuvaus: Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017