Valonia kartoitti asukkaiden ja toimijoiden mielipiteitä Hämeentiellä (valtatie 10), välillä Kaarina – Liedon Nuolemo. Kartoitus toteutettiin yhteistyössä Liedon kunnan, Kaarinan kaupungin sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena oli selvittää tienkäyttäjien mielipiteitä, näkemyksiä sekä toiveita alueen kehittämiseksi joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. Tietoa kerättiin kevään aikana sähköisen kyselyn ja haastattelujen avulla. Sähköiseen kyselyyn vastasi yhteensä 306 henkilöä. Haastatteluihin osallistui kaikkiaan 16 eri tahoa yrityksistä asukasyhdistyksiin.

Kehittämisalueeseen kuului Kaarinan ja Liedon kuntien alueelta Hämeentien välitön läheisyys, tien lähistöllä olevat suuremmat asumiskeskittymät sekä Avanti suurena työssäkäyntialueena. Kyselyyn vastaajista 75 % olikin työelämässä ja kehittämisaluetta käytettiin paljon työssäkäyntiin.

Kyselyn vastaukset ja muu saatu palaute osoittavat, että alueen jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenneolosuhteisiin ollaan kohtalaisen tyytyväisiä. Palautteet koskivat pääasiassa yksittäisiä alueita ja kohteita ja saattoivat koskea hyvinkin konkreettista asiaa, kuten roskiksen puuttumista.

Kartoituksen tulokset huomioidaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttamassa toimenpideselvityksessä Hämeentielle. Hämeentie on yksi seudullisesti sovituista kehittämiskohteista osana suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusta. Lisäksi Kaarina ja Lieto hyödyntävät kartoituksen tuloksia omassa liikennesuunnittelutyössään.

Sujuvuus, viihtyisyys ja esteettömyys avainasioita

Kartoitukseen osallistuneet korostivat liikenteen sujuvuutta. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden toivottiin kulkevan erillään ja varsinkin mopoille haluttiin oma kaista. Huomiota toivottiin kiinnitettävän erityisesti jalankulku- ja pyöräväylien jatkuvuuteen, teiden ylityskohtiin ja talvikunnossapitoon. Lisäksi vastauksissa peräänkuulutettiin päällysteiden korjaamista ja alikulkukäytävien parantamista.

Merkittävänä yksittäisenä kehittämistoimenpiteenä pidettiin yhtenäistä ja viihtyisää jalankulku- ja pyörätietä Turun ja Liedon välille. Tämä ehdotus sai sähköisessä kyselyssä eniten kannatusta ja nousi esiin myös kyselyn avoimessa palautteessa sekä haastatteluissa. Linja-autopysäkeille toivottiin kunnollisia, sateelta ja tuulelta suojaavia katoksia ja näkyvyyden parantamiseksi ehdotettiin myös läpinäkyviä katoksia. Laadukkaita ja kapasiteetiltaan riittäviä liityntäpysäköintipaikkoja toivottiin lisää niin pyörille kuin autoillekin.

Kun haastateltavat pohtivat kävelyn ja pyöräilyn vaivattomuutta ja esteettömyyttä, nousi esiin ristiriita suhteessa autoiluun: autoväyliä varten kallioita ja harjanteita leikataan, mutta kevyen liikenteen väylät ohjataan usein niiden päälle. Esteettömyyteen liittyen olennaisena pidettiin myös riittävää penkkien määrää matkan varrella sekä liikennevalojen tarpeeksi hidasta vaihtuvuutta.

Uudet innovaatiot, kuten kauppakassipalvelut liityntäpysäkkien yhteydessä, eivät innostaneet vastaajia. Sen sijaan perusasioiden haluttiin olevan kunnossa. Sähköiseen kyselyyn vastanneiden kesken autoilu oli ehdottomasti suosituin kulkumuoto. Autoilun suosio korostui alueella työssäkäyvien sekä 18–34-vuotiaiden kohdalla. Työmatkaliikenteeseen onkin suotavaa tulevaisuudessa löytää kestävämpiä ratkaisuja.

Lisätiedot 

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanke