Pöytyän ja Auran asiointiliikenteen kehittämiseen keskittynyt PASSI-hanke päättyi huhtikuun lopussa. Hankkeessa kokeiltiin Pöytyän asiointiliikennepalvelun kyytien paikannusta sekä selvitettiin kuntalaisten liikkumistottumuksia ja näkemyksiä liikennepalvelujen kehittämiseksi. Lisäksi hankkeessa etsittiin polkupyörille sopivia liityntäpysäköintipaikkoja sekä tiedotettiin asiointiliikennepalvelusta.

Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus toteutti hankkeen ajalla 1.2.2016–30.4.2017 yhteistyössä Pöytyän ja Auran kuntien kanssa. Hankkeessa tehdyt selvitykset ja raportit on toimitettu Pöytyän ja Auran kuntiin hyödynnettäväksi. Hankkeen loppuraportti julkaistaan lähitulevaisuudessa molempien kuntien nettisivuilla.

Paikannuskokeilu herätti kiinnostusta ja sai jatkoa

Pöytyän asiointiliikennepalvelussa kokeiltiin viiden kuukauden ajan paikannusta ja kyytien reaaliaikaista karttanäkymää asiointiliikenne.poytya.fi -sivustolla. Sivustolla tuotettiin lisäksi tietoa muun muassa asiointiliikenteen aikatauluista ja reiteistä. Uudenlaisen palvelukokeilun ottivat vastaan positiivisesti sekä asiakkaat että asiointiliikenteen autoilijat.

Sivuston avulla saatiin palvelulle lisää näkyvyyttä ja tätä kautta parannettiin kuntalaisten tietoisuutta palvelusta. Kokeilun aikana karttasivustoon kävi tutustumassa yli 2500 henkilöä ja muutamia uusia asiakkaita astui myös asiointiliikenteen kyytiin. Kokeilu herätti kiinnostusta myös muissa kunnissa ja tiedusteluja aiheesta tuli Pirkanmaalta asti.

Positiivisten kokemusten myötä Pöytyän kunta päätti jatkaa paikannuspalvelua. Paikannusta voi vielä jatkossa kehittää ja se voi sisältää muitakin kunnan järjestämiä liikennepalveluja, kuten koulukyytejä.

Kyselyllä saatiin kuntalaisten näkemyksiä liikennepalvelujen kehittämiseen

Jotta liikennepalveluita voidaan kehittää, täytyy tietää myös käyttäjien eli kuntalaisten näkökulmia ja liikkumistapoja. Tästä syystä hankkeessa toteutettiin kysely, jolla selvitettiin kuntalaisten liikkumistottumuksia sekä näkemyksiä joukkoliikennepalvelujen ja Pöytyän asiointiliikenteen kehittämiseen.

Liikennepalvelujen kehittämiskyselyyn saatiin runsaasti kuntalaisia mukaan. Kyselyyn vastasi yhteensä 1187 henkilöä, joista kaksi kolmasosaa olivat pöytyäläisiä ja kolmannes auralaisia. Aurassa toivottiin erityisesti pitkänmatkan joukkoliikenneyhteyksien lisäämistä sekä kunnan liittymistä Turun seudun joukkoliikenne Föliin. Pöytyällä koettiin tärkeiksi aktiivinen tiedotus asiointiliikennepalvelusta sekä palvelun tilausmahdollisuuden laajentaminen koko Pöytyän alueelle. Vastausten mukaan tarvetta olisi myös pakettien kuljettamiselle asiointiliikennepalvelussa.

Pöytyän eri kuntakeskusten välillä tapahtuu kyselyn perusteella paljon asiointia ja sisäisen asiointiliikkumisen kehittämisessä liikennepalvelun merkitys korostuu. Kuntalaispalautteissa esille nousseista kehittämistarpeista moni koski Riihikosken terveyskeskuspalveluihin suuntautuvaa asiointiliikennettä, sillä kulkutarvetta Riihikosken terveyspalveluihin olisi myös auralaisilla.

Valonian liikkumisen asiantuntijat keskustelivat kuntalaisten kanssa liikennepalvelujen kehittämisestä myös Kyrön kevätmarkkinoilla sekä Auran asukasyhdistyksen tilaisuudessa.

Asiointiliikennepalvelusta kaivataan näkyvämpää tiedotusta

Hankkeen selvitystyön myötä on käynyt ilmi, että liikennepalvelujen tiedotuksessa on usein puutteita. Kyselyssä esimerkiksi Pöytyän asiointiliikenteen kehitystoimenpiteistä koettiin ensisijaisen tärkeäksi näkyvämpi tiedottaminen palvelusta. Ensimmäinen ja usein kustannustehokkain askel alueellisten liikennepalvelujen kehittämisessä ja houkuttavuuden parantamisessa onkin aktiivinen tiedottaminen paikallisissa viestintäkanavissa.

PASSI-hankkeen aikana Pöytyän asiointiliikennepalvelusta tiedotettiin säännöllisesti sekä kunnan tiedotelehdessä että verkkosivuilla. Myös kuntalaisille lähetetty kysely toimi palvelun tiedotteena. Palautteen perusteella moni sai Pöytyän kunnan tiedotelehdestä ensimmäistä kertaa tietoa palvelun olemassaolosta. Kunnan kannattaakin jatkossa julkaista säännöllisesti asiointiliikennepalvelun aikataulu- ja reittitiedot muun muassa tiedotelehdessä.

Tarvetta asiointiliikennepalvelulle myös tulevaisuudessa

Kerätystä kuntalaispalautteesta sekä kyselyn tuloksista käy ilmi, että väestön ikääntyessä asiointiliikennepalvelulle on tarvetta erityisesti tulevaisuudessa. Moni kyselyyn vastanneista koki tarpeen tulevan ajankohtaiseksi lähivuosina, kun oman auton käyttömahdollisuutta ei ikääntymisen myötä enää ole. Kuntalaiset esittävätkin toiveita siitä, että palvelu olisi olemassa myös tulevina vuosina ja liikennöintiä esimerkiksi terveyskeskuspalveluihin ja päivittäistavaraostoksille olisi useammin.

Pöytyän asiointiliikenteen reaaliaikaisen karttanäkymän löydät osoitteesta: https://asiointiliikenne.poytya.fi/

PASSI-hankkeen loppuraportti (pdf) ja loppuraportin liitteet (pdf)

Pöytyän asiointiliikenteen kehittämiskyselyn tulokset infograafina (pdf,A3)

Mediatiedote: Asiointiliikenteen kehittäminen kiinnostaa kuntalaisia (pdf)

PASSI-hanke on saanut rahoitusta LEADER-ryhmä Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit ry:ltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Lisätiedot