Raision pyöräteiden tilaa ja kehittämistarpeita kartoitettiin toukokuussa Raision alueella pyöräileville henkilöille suunnatulla kyselyllä. Kyselyssä vastaajat arvioivat pyörätieverkoston nykytilaa sekä antoivat kehitysehdotuksia ja palautteita suoraan kartalle. Kyselyyn vastasi yhteensä 132 henkilöä ja kartalle kertyi 80 merkintää. Vastaajat olivat pääsääntöisesti aktiivisia pyöräilijöitä ja tuloksissa korostuukin arvokas kokemusperäinen tieto. Tuloksien pohjalta laadittu Raision pyörätieselvitys valmistui elokuussa. Suunnittelijat saavat selvityksestä arvokasta tietoa pyörätieverkoston kehitystyöhön.

Pyöräteiden määrästä kiitosta, kritiikkiä päällysteistä ja talvikunnossapidosta

Yleisellä tasolla Raision pyörätieverkoston laatuun oltiin melko tyytyväisiä. Kaksi kolmasosaa vastaajista piti pyöräteiden laatua vähintään melko hyvänä. Erityisesti vastaajat kokivat hyväksi pyöräteiden määrän ja leveyden sekä valaistuksen.

Kritiikki kohdistui erityisesti talvikunnossapitoon sekä päällysteiden kuntoon. Näiden kehittämisellä olisikin tulosten mukaan vaikutusta pyöräilyn lisääntymiseen Raisiossa. Pyörätieverkostoon toivottiin myös lisää yhtenäisyyttä. Päällysteet, kunnossapito ja yhtenäisyys vaikuttavat merkittävästi myös liikenneturvallisuuteen ja tästä syystä niiden kohentaminen olisikin erityisen tärkeää.

Suomen ladun SULKA II -hankkeessa selvitettiin Turun ulkoilumahdollisuuksia ja tulokset kertovat pyöräteiden olevan suosituimpien ulkoilupaikkojen joukossa. Pyöräteihin kohdistuviin kehitystoiveisiin vastaamalla ja verkostoa kehittämällä pystytään kohtuullisin investoinnein tukemaan asukkaiden arkiliikuntaa myös Raisiossa.

Yleisötilaisuudessa käytiin keskustelua pyöräteistä

Raisiossa järjestettiin 27.9. yleisötilaisuus pyörätieselvityksestä. Tilaisuudessa esiteltiin pyörätieselvityksen keskeiset tulokset sekä yleisö sai ajankohtaiskatsauksen seudulliseen liikennejärjestelmätyöhön. Raision kaupungin edustajat kertoivat lisäksi Raision pyörätieverkoston kehittämissuunnitelmista sekä vastailivat yleisön kysymyksiin. Pyörätiet saivatkin aikaan vilkasta keskustelua tilaisuudessa.

Toimivan pyörätieverkoston ylläpitämistä voi edistää jatkossakin antamalla huomioita ja kehitysehdotuksia Raision PALVI-palautejärjestelmän kautta.

Pyörätieselvitys toteutettiin Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian ja Raision kaupungin yhteistyönä, osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 -hanketta.

Linkki Raision PALVI-järjestelmään: http://is.ramboll.fi/raisio_palaute/

Raision pyörätieselvitys ladattavissa PDF-muodossa tästä

Lisätiedot