Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Kelaa! -hankkeen aikana toteutettiin kahdeksan tutkimusta, joista yksi oli laaja teknillisen yliopiston tutkimus, kuusi oli ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä ja yksi oli yliopiston harjoitustyö.

Elinkaaritutkimus Lahden kaupungin hankkimista siivouspalveluista (Mari Hupponen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ohjaajana professori Risto Soukka)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto toteutti elinkaaritutkimuksen palveluhankinnoista. Tutkimuksessa selvitettiin, miten Lahden kaupungin hankintapalvelut voivat siivouspalveluhankinnoissa huomioida ympäristövaikutusten vähentämisen sekä huomioida muita kestävän kehityksen näkökulmia.

Kestävä kehitys ja käyttäytyminen Varsinais-Suomessa, seurantatutkimus (Suvi Pulliainen, Turun Amk)
Tutkimuksessa tarkasteltiin varsinaissuomalaisten kuluttajien ympäristöasenteita ja ostoskäyttäytymistä sekä niiden muutosta vuosina 1999, 2004 ja 2008. Tulokset osoittavat, että vaikka ympäristöystävällisyydellä on koko ajan kasvava merkitys käyttäytymisessä, tietoa eri tuotteiden ympäristöystävällisyydestä kaivataan.

Turun kaupungin hankkimien pitkäaikaissairaanhoitopalveluiden ympäristönäkökohdat (Tiia Nurminen, Turku Amk)
Työssä tarkasteltiin Turun kaupungin tekemien julkisten palveluhankintojen ympäristönäkökohtia keskittyen pitkäaikaissairaanhoitoon. Tutkimuksessa selvisi, että ympäristöasioiden hoito jää palveluntuottajien omalle vastuulle. Palveluntuottajat taas ottavat hyvin vaihtelevasti ympäristöasiat huomioon omassa toiminnassaan.

”Ilmasto muuttuu – muutu sinäkin” -opas kuntalaisille (Johanna Robinson, Lahden Ammattikorkeakoulu)
Oppaassa esitettyjen ilmastonmuutosta kuvaavien indikaattorien avulla voidaan lukuarvoin arvioida ilmastonmuutoksen etenemistä. Oppaalla kuntalaisia kannustetaan vähentämään omaa ilmastokuormaa. 

Tuotteen hiilijalanjälki ja sen laskenta (Anni Meiseri, Lamk)
Tutkimuksessa tuotettiin Excell-laskentamalli hiilijalanjäljestä käyttäen PAS 2050 menetelmää tuotekohtaisten kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseksi. Materiaali on käytettävissä ilmastokurssien tukena hiilijalanjälkien karkeaan laskentaan.

Ympäristöarvojen huomioiminen kankaiden tuotannossa (Johanna Niskanen, Turku Amk)Tutkimuksessa selvitettiin mitkä kankaat ovat tuotannoltaan ympäristöarvot huomioon ottavia vaihtoehtoja ja kartoittaa niiden saatavuutta. Opinnäytetyön tuloksena tehtiin lista kankaista, joiden tuotannossa on pyritty ottamaan huomioon ympäristöarvot. Listasta käy lisäksi ilmi yritykset, joilta kankaita on mahdollista hankkia.

Vähähiilinen ateria (Jenni Saaretmaa, Lamk)
Työssä tarkasteltiin ilmastonmuutoksen hillintää kuntaruokailun raaka-ainevalinnoilla.  Päästövertailulaskemalla pystyttiin osoittamaan raaka-ainevalintojen merkitys päästöjen vähentämiseen. Opinnäytetyössä laadittiin arviointityökalu, jonka avulla voidaan tehdä vähemmän ilmastoa kuormittavia ruoan raaka-ainehankintoja.

Kelaa! –kampanjan mainosten näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä selvittävä kyselytutkimus (Oona Peltonen, Turun yliopisto)
Tutkimuksessa selvitettiin hankkeen merkitystä, mainosten ymmärrettävyyttä sekä yleisiä kulutustottumuksia ja asenteita. Selvityksessä todetaan, että ympäristöasiat tulisivat vastaajien mukaan olla näkyvästi mediassa ja että etenkin konkreettiset ohjeet ja luvut sekä asiallinen, saarnaamaton ja positiivinen kampanjointi on tervetullutta.