Hankkeen tavoitteena on kasvien pienimuotoisen viljelyn avulla avata ja konkretisoida kiertotalouskäsite sekä päiväkotien lapsille että työntekijöille. Lisäksi tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen, ruokahävikin pienentäminen ja kierrätykseen perustuvan jätehuollon tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille. Hanke alkaa syyskuussa 2017 ja se päättyy kesäkuussa 2019.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja VTT yhdessä ovat ottaneet vetääkseen Suomeen rakennettavan poistotekstiilin keräys-, lajittelu- ja jatkojalostuskokonaisuus Telaketjun. Kokonaisuudessa on mukana poistotekstiilin jalostajia, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, keräystä ja esiprosessointia sekä automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja ja yrityksiä, sosiaalista työtä järjestäviä työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä sekä kaupunkeja.

Tarjousosaamista ruoantuottajille -hankkeessa vahvistettiin varsinaissuomalaisten ruoantuottajien edellytyksiä osallistua julkisiin elintarvikekilpailutuksiin. Alueellisen elinvoiman lisäksi kunnat voisivat ruokahankinnoillaan vaikuttaa muun muassa vesistöjen tilaan, sillä ympäristön kannalta hyviä viljelykäytäntöjä, ravinteiden kiertoa ja ruoan jäljitettävyyttä on mahdollista vahvemmin nostaa kriteereiksi.

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Samalla edistetään valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2022.

Varsinais-Suomi kiertotalouden edelläkävijäksi

FISS Varsinais-Suomi hankkeessa  edistetään teollisten symbioosien syntyä Varsinais-Suomen alueella ja koko Suomessa, tuetaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä pyritään synnyttämään uutta kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa.

Valonian kolmivuotinen Kymppi -hanke päättyi vuonna 2013. Hankkeessa kannustettiin alueen yrityksiä ympäristötyön aloittamiseen sekä tuotettiin erilaisia helppokäyttöisiä työkaluja, joita yritykset voivat käyttää itsenäisesti tai asiantuntijan avulla.

Hankkeessa seurattiin varsinaissuomalaisten kotitalouksien kulutustottumuksia ja selvitettiin, minkälaisia ympäristövaikutuksia heidän elämäntavoillaan on. Tavoitteena oli saada kotitaloudet vähentämään oman toimintansa, erityisesti asumisen, ympäristövaikutuksia. Ekokotiin osallistui 19 varsinaissuomalaista 1–6 hengen kotitaloutta (2013–2014). Jokaiselle perheelle annettiin räätälöityä neuvontaa kestävämmän elämäntavan saavuttamiseksi.

Materiaalitehokkuutta ja kestävyyttä sisältävä Kelaa! oli ylimaakunnallinen kestävään kulutukseen ja materiaalitehokkuuteen keskittyvä hanke. Hankkeen päätoteuttajana toimi VALONIA yhdessä Lahden seudun ympäristöpalvelujen ja kestävän kehityksen keskuksen kanssa. Mukana oli lisäksi laaja kirjo alueellisia yhteistyökumppaneita. Hanke toteutettiin 2008–2011.