Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Julkisella sektorilla on energiansäästämisessä esimerkillinen rooli

Kuntien energiatehokkuuden parantamiseen pyritään Suomessa ensisijaisesti energiatehokkuussopimuksella 2008–2016, mutta siihen sisältyy myös uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Kuntasektorin sopimusjärjestelmässä on vaihtoehtoina tehdä työvoima- ja elinkeinoministeriön kanssa suora energiatehokkuussopimus (KETS) tai liittyä kuntien energiaohjelmaan (KEO). Sopimuksen keskeinen tavoite on saavuttaa vuonna 2016 energiansäästötavoite (MWh/a), joka vastaa yhdeksää prosenttia liittymisvaiheessa ilmoitetusta vuoden 2005 energiankäytöstä.

Energiatehokkuus etenee Varsinais-Suomessa

Kuntasektorin energiatehokkuussopimuksiin on liittynyt Varsinais-Suomessa seitsemän kuntaa (Turku, Salo, Uusikaupunki, Raisio, Mynämäki, Laitila ja Lieto). Kuntalaisista 70 prosenttia asuu niiden alueella.

Energiatehokkuuden parantaminen on valtaosassa kuntia liitetty ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviin toimiin. Esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen otetaan huomioon rakennusten energiakatselmointien yhteydessä. Entistä enemmän kiinnitetään huomiota myös henkilöstön kouluttamiseen ja neuvontaan sisäisen viestinnän keinoin.

Valonia tarjoaa kunnille asiantuntija-apua energiatehokkuuden toimintasuunnitelmien laatimisessa ja käytännön toimeenpanossa. Toimintasuunnitelmia on laadittu useaan kuntaan yhdessä kunnan oman energiaryhmän kanssa. Lisäksi Valonia on kouluttanut mm. Turun kaupungin ekotukihenkilöitä ja ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Salon ja Liedon sisäisiä viestintäkampanjoita.

Lisätietoa:

Kuntien energiatehokkuussopimus

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Sähkönsäästökampanja Turussa

Katso myös:

Kaupungin/kunnan energiatehokkuutta koskeva toimintasuunnitelma – ohjeita ja vinkkejä suunnitelman laatimiseksi (pdf)

Julkiset hankinnat

Energiakatselmukset

Julkisen sektorin materiaalitehokkuus

Koulujen ja oppilaitosten energiansäästö

Ammattikeittiön energiatehokkuus

PLEEC – Planning for energy efficient cities

PLEEC-hankkeen tavoitteena on parantaa hankkeeseen osallistuvien kaupunkien energiatehokkuutta suunnittelun ja kaavoituksen lisäksi myös toiminnallisesti aktivoimalla kaupunkilaisia. Valonia on hankkeessa kumppanina ja kohdekaupunkinamme on Turun kaupunki. Vuoden 2013 aikana selvitetään Turun kaupungin tämänhetkinen energiatehokkuuden tila ja vertaillaan sitä muihin mukana oleviin kaupunkeihin erilaisten indikaattorien avulla. Tämän selvityksen perusteella tehdään tarkempi toiminta- ja toteutussuunnitelma.

Hankkeen rahoitus tulee pääosin EU:n puiteohjelma 7 –tutkimus ja koordinointirahastosta. Mukana on kuusi kaupunkia, yhdeksän korkeakoulua ja kolme yrityskumppania kolmestatoista EU-maasta. Hankkeen kesto huhtikuu 2013 – maaliskuu 2016, kokonaisbudjetti 3,8 M€.

Lisätietoa

PLEEC-hankkeen nettisivut