Ajankohtaista

Osallistu

Ei tulevia tapahtumia

Ilmastotyö Varsinais-Suomen kunnissa on käynnistynyt jo 20 vuotta sitten, kun yhdeksän kuntaa liittyi Kuntaliiton ilmastokampanjaan. Kunnat ovat aktiivisia ilmastotyössä edelleen. Yli puolet kunnista on mukana ilmastokampanjassa ja viisi kuntaa on liittynyt hiilineutraaliutta tavoittelevien Hinku-kuntien verkostoon. Nähtävissä on, että kuntien rooli ilmastotyössä tulee kasvamaan.

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiavisioiden ja strategioiden mukaan maakunta saavuttaa kansainväliset ja kansalliset päästövähennystavoitteet ja on vuonna 2020 matkalla kohti hiilineutraaliutta. Lisäksi tavoitteena on, että energiankäytöstä 40 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä.

Valonia toimii maakunnallisena asiantuntijana ilmasto-, energia- ja kiertotalousteemoissa. Tavoitteena on täydentää kunnan asiantuntemusta ja tuoda lisäresursseja toimintaan. Sunnittelemme, käynnistämme ja toteutamme  erilaisia kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hankkeita kuntien tarpeista lähtien. Esimerkikiksi Valonian ELLE-hanke tähtää kuntien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Varsinais-Suomen kiertotalouden tiekartta on myös olennainen osa kuntien ilmastotyötä.

Kuntia haastetaan hiilineutraaliuden tavoitteluun

Varsinais-Suomen liitto, Satakuntaliitto, maakuntien Hinku-kunnat, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus julkaisivat Hinku-haasteen eli hiilineutraalit kunnat -haasteen keväällä 2017. Haasteen tavoitteena on aktivoida maakuntien kunnat ja toimijat sitoutumaan ja tavoittelemaan hiilineutraaliutta omissa konkreettisissa toiminnoissaan. Varsinais-Suomen kunnille on lähetetty asiasta lausuntopyyntö ja saatujen vastausten pohjalta suunnitellaan tulevaa ilmastotyötä. 

Valtioneuvoston Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma KAISU sisältää askeleet kohti hiilineutraaliutta päästökaupan ulkopuolisella sektorilla. Tämä nk. taakanjakosektori sisältää päästöt liikenteessä, maataloudessa, lämmityksessä ja jätehuollossa. Kunnat ja kaupungit nähdään keskeisinä ilmastotoimijoina ja KAISU:un on sisällytetty linjausten toimeenpano kunnissa.

Mitä kunta voi tehdä?

Kunnan päätökset vaikuttavat päästöjen syntymiseen niin omassa toiminnassa kuin kunnan alueella, joten kunnilla on monta mahdollisuutta ilmastotyöhön.

Sitoutuminen hiilineutraaliutta tavoitteleviin hankkeisiin antaa kunnalle tukea toimenpiteiden toteutukseen käytännössä. Kunta voi liittyä esimerkiksi Kuntaliiton koordinoimaan kuntien ilmastokampanjaan, HINKU-kuntien verkostoon tai energiatehokkuussopimukseen (KETS). Tärkeää on myös nähdä yhteys hankintojen ja päästöjen välillä.

Päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta. Suunnittelussa tulee huomioida kustannustehokkuus ja mahdollisuuksien mukaan hankkeiden muut vaikutukset sekä selvittää rahoitusmahdollisuudet. Toimenpiteiden toteutuksen varmistamiseksi suunnitellut investoinnit ja muut toimet sisällytetään kunnan budjettiin.

Jos kunta ei sitoudu johonkin ohjelmaan, vaarana on toimenpiteiden hajanaisuus, mikäli koordinointi ei ole riittävää. Myös raportointi saattaa jäädä vaillinaiseksi tai sitä ei hyödynnetä riittävästi kulutuksen analysoinnissa.

Kunnan kannattaa seurata paikallisten yritysten ja asukkaiden energia- ja ilmastohankkeita sekä tehdä tiivistä yhteistyötä alueen elinkeinoelämän, asukkaiden, yhdistysten, energiatoimistojen, energia- ja jäteyhtiöiden, erilaisten asiantuntijoiden, naapurikuntien ja maakuntaliiton kanssa.

Lisätiedot

Liisa Harjula, energia-asiantuntija

LUOTSI - Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 (pdf, 32 sivua) 

Varsinais-Suomen energia- ja päästötase 2010 (pdf)

HINKU-foorumi.fi

Kuntien ilmastokampanja (Kuntaliitto)

Kohti ilmastoviisasta arkea – keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma vuoteen 2030 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto)

Ilmasto-opas.fi/ Kunnille ja kuntalaisille kokoaa ilmastotietoa yhteen paikkaan ja tarjoaa ajantasaista ilmastotietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.