Palvelumuotoilulla tarkoitetaan yksinkertaistettuna asiakaslähtöistä suunnittelua ja esimerkiksi digitaalisten palveluiden toteutusta käyttäjää mahdollisimman paljon huomioiden. Kyseessä on melkoinen trenditermi, josta puhutaan paljon varsinkin markkinointimaailmassa. Valonia järjesti aiheesta 2.4. koulutuspäivän, johon osallistui henkilöstöä myös Varsinais-Suomen liiton puolelta. Koulutuksen vetivät Anna Haverinen ja Tiina Viljakainen Taiste Oy:stä. Koulutuspäivä antoi paljon ajatuksia ja työkaluja, joiden avulla voi kirkastaa niin kunkin teeman kuin Valonian oman strategiatyön ydintä.

Kohderyhmäajattelu hankesuunnittelun keskiössä

Päivän aikana perehdyimme palvelumuotoilun ideaan ja termistöön. Kokonaisuudessa yhdistyvät perinteisestä muotoilusta tutut periaatteet, monitieteiset lähestymistavat sekä ennen kaikkea ihmislähtöisyys ja empaattinen käyttäjän rooliin asettuminen.

Valonian hankesuunnittelussa erilaisten kohderyhmien kartoittaminen on erittäin keskeistä, jotta hanketyöstä saadaan paras mahdollinen konkreettinen hyöty. Eri käyttäjäryhmien tunnistaminen tuo kentälle erilaisia näkökulmia ja ideoita – kuinka tiettyä asiaa voisi lähestyä esimerkiksi kuntapäättäjän, pienyrittäjän tai kuluttajan näkökulmasta. Hankkeiden keskiössä voivat myös olla eri alojen edustajat, kuten opettajat, ruoantuottajat tai vaikkapa kiinteistönvälittäjät. Usein eri sidosryhmät ovat apunamme tunnistamassa olemassa olevia kehitystarpeita ja Valonian rooli onkin yleensä olla toimeenpanijana.

Suunnitteluvaiheessa pohdimme, keitä kaikkia tahoja tarvitaan juuri tämän teeman tai hankkeen toimeenpanoa varten ja ketkä ovat ne tahot, jotka hankkeesta hyötyvät. Kaiken toimintamme taustalla on kuitenki tarve vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja ympäristön parempaan tilaan. Haluamme helpottaa eri tahoja tekemään kestäviä ratkaisuja niin yritysmaailmassa, poliittisessa päätöksenteossa kuin omassa arjessakin.

Työkaluja kohderyhmien tehokkaampaan osallistamiseen ja tulosten viestimiseen

Koulutuspäivästä jäi käteen monenlaisia menetelmiä, joiden avulla eri hanketeemoja voi lähestyä esimerkiksi saavutettavuutta tai käyttäjäkokemusta silmällä pitäen. Tärkeintä on tunnistaa ne ihmiset ja ryhmät, joita teema aidosti koskettaa ja pohtia sen jälkeen, kuinka heidän äänensä saadaan kuuluviin. Myös ääneenlausumattomien asenteiden taakse on toisinaan tärkeää nähdä ja laajemmassa tarkastelussa voisikin hydöyntää esimerkiksi erilaisia etnografisia menetelmiä.

Myös hankkeista viestimiseen saatiin koulutuspäivässä uutta pontta. Visualisoinnit ovat tätä päivää ja hankeraporteista tulisikin saada entistä enemmän myös suurempaa yleisöä palvelevia nostoja. Erilaiset infograafit auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja niiden välityksellä viestiä on helppo levittää esimerkiksi somekanavissa. Visualisointeja on syytä hyödyntää aiempaa enemmän myös uusien hankesuunnitelmien materiaaleissa – näin varmistetaan myös sitä, että niistä syntynyt tieto toimii yhä seuraavien kokeiluiden ja hankkeiden taustana ja alkusysäyksenä ideoille.

Lisätiedot