Kurittulan ja Hemmingin koulu- ja liikuntakeskusalueella tehdään vuoden 2017 aikana turvallisen ja kestävän liikkumisen kokonaissuunnitelma. Suunnittelu tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa alueella asuvien ja aluetta käyttävien ryhmien kanssa. Hankkeen vuorovaikutteisuus mahdollistaa uusien hyvien ideoiden löytymisen.

Kurittulan alakoulun suunnittelu luo loistavan mahdollisuuden innovatiivisille ratkaisuille, joilla lisätään oppilaiden turvallisuutta koulujen ja liikuntakeskuksen alueella. Kokonaisvaltainen alueen tarkastelu sai alkunsa kuntalaisten aloitteista liikenneturvallisuuden lisäämiseksi Kurittula-Hemminki-Taponketo -alueella. Aluetta tarkastellaankin nyt kokonaisvaltaisesti viisaan ja turvallisen liikkumisen näkökulmasta. Suunnittelun tarkoituksena on taata turvalliset sekä sujuvat reitit kävelylle ja pyöräilylle. Lähtökohtana on, että moottoriajoneuvoliikenne risteää mahdollisimman vähän kävely- ja pyöräilyväyliä. Lisäksi suunnitelmassa paneudutaan saattoliikenne- ja pysäköintialueiden järjestelyihin ja käyttötapoihin sekä ajonopeuksiin.

Maskun koulukeskusalue on ensimmäinen kohde Varsinais-Suomessa, jossa sovitetaan laajasti yhteen maankäyttöä ja liikennettä liikkumisen ohjauksen näkökulmasta. Suunnittelutyö yhdessä Maskun kunnan kanssa on osa Valonian Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 -hanketta, joka on saanut Liikennevirastolta valtionavustusta.

Ideat esiin laajalla osallistumisella

Koko suunnittelutyön kantava teema on käyttäjien kuuntelu ja eri kohderyhmien mahdollisimman kattava osallistaminen. Virkamiesten ja kolmannen sektorin edustajien kanssa on talven aikana tehty maastokävelyjä ja heille on järjestetty karttatyöpajoja sekä henkilökohtaisia haastatteluja. Kunnan johdon kanssa on keskusteltu hankkeesta ja sen linjauksista. Urheiluseurojen ja harrastajien haastattelut aloitettiin helmikuussa ja ne jatkuvat kevään aikana. Myös kunnan liikenneturvallisuustyöryhmässä ja hyvinvointityöryhmissä on pohdittu, miten alueen liikenneolosuhteita voitaisiin yhdessä parantaa. Lisäksi uuden Kurittulan koulun tarjouskilpailuun osallistuvia suunnittelijoita on kannustettu turvallisen ja kestävän liikenteen huomioimisesta tarjouksissa.

Myös lapsille annetaan mahdollisuus osallistua. Kurittulan koululla lapset ovat suunnitelleet lähiympäristöään legoilla, sarjakuvan keinoin sekä piirtämällä ja kirjoittamalla. Oppilaat toivovat tulevaan uuteen kouluunsa erilaisia leikkivälineitä, liikkumiseen kannustavia tiloja, viheriöitä, valaistuksen huomioimista ja turvallisia liikkumisympäristöjä esimerkiksi suojateiden osalta. Valtaosa lapsista pyöräilee tai kävelee kouluun. Silti myös saattoliikenne koetaan kehittämiskohteeksi.

Asukkaille ja alueen käyttäjille järjestettiin asukasilta keskiviikkona 29.3.2017. Illan ohjelmaan osallistui yhteensä noin 30 aktiivista lasta, nuorta ja aikuista. Hyviä ideoita ja kokemustietoa suunnittelun tueksi saatiin runsaasti. Hemmingin koulun oppilaskunnan edustajat kävivät kertomassa toiveistaan ja kokemuksistaan yleisölle. Esiin nousivat muun muassa toiveet saada käyttää pallokenttiä välitunneilla sekä viettää aikaa koulussa iltapäivisin, koulutuntien jälkeen.

Liikenneturvallisuus kehitystyön keskiössä

Yksi tärkeimmistä hankkeessa tarkasteltavista asioista on sopiva ajonopeus. Tutkitusti jalankulkijan tai pyöräilijän todennäköisyys kuolla törmäyksessä nousee jyrkästi auton nopeuden noustessa yli 30 km/h. Ajonopeuden ollessa 40 km/h kuoleman todennäköisyys on 30 % ja viidenkympin nopeudella jo 70 %.

Alueen asukkailta on tullut kannustusta kasvattaa lapsia huomioimaan liikenteen vaaratilanteita. Toukokuussa Hemmingin ja Kurittulan koulun oppilaille järjestetään liikenneturvallisuuden teemapäivät. Pyörällä kulkevia lapsia kannustetaan muistamaan sääolosuhteet ja heitä opetetaan tunnistamaan liikenteen vaaranpaikkoja. Lisäksi huhtikuun aikana toteutetaan kaikkien Maskun koulujen oppilaiden vanhemmille sekä henkilökunnalle sähköinen liikenneturvallisuuskysely. Kyselyssä on mahdollisuus muun muassa merkitä kartalle vaaralliseksi kokemiaan paikkoja.

Työ jatkuu kevään aikana

Vuorovaikutteinen työskentely jatkuu kevään aikana ja kehittämisehdotuksia otetaan edelleen mieluusti vastaan. Tulevina kuukausina muun muassa pohditaan joukkoliikenteen ja taksialan ammattilaisten kanssa liikenneolosuhteita ja mietitään keinoja liikenteen sujuvoittamiseen.

Alueelle laaditaan kerätyn aineiston pohjalta turvallisen ja kestävän liikkumisen onnistumissuunnitelma, jota alueen toimijat pääsevät osaltaan kommentoimaan.

Lisätiedot