Kielivalinta

Valitse kieli: suomeksi på svenska in english
 

Haku

 
Tarkennettu haku   Yhteystietohaku

in English | på svenska

 Tekstin koko: a a a a 

Sisältö

 

Käynnissä olevat hankkeet

Valonia toimii pää- tai osatoteuttajana lukuisissa, alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Seuraavassa lyhyet esittelyt parhaillaan käynnissä olevista hankkeista.

EETU

EETU – Energiasta maakunnan etu -hankkeessa luodaan maakuntaan energianeuvojaverkosto, jolloin jokaisesta seutukunnasta löytyy energianeuvontaa antava taho. Neuvonnalla parannetaan Varsinais-Suomen maaseudun yritysten toimintakykyä energiakustannuksia pienentämällä. Tavoitteena on myös vähentää energiankulutuksesta ja -tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hanke toteutetaan vuosina 2010–2014.

Lisätiedot

Antti Numminen, energianeuvoja

www.valonia.fi/eetu


EKOKOTI

Hankkeen tavoitteena on saada kotitalouksia vähentämään oman toimintansa, erityisesti asumisen, ympäristövaikutuksia. Hankkeessa tuodaan näkyväksi kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöt sekä tarjotaan tietoa, työvälineitä ja palveluita niiden vähentämiseksi. Alan yritysten ja muiden tahojen osaamisen (erityisesti energiahallinnan ja korjausrakentamisen) ympäristönäkökulmaa vahvistetaan mm. koulutuksella ja verkostoilla.

Hanke rahoitetaan ympäristöministeriön kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmasta ja sen toteuttavat yhteistyössä Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristöopisto Sykli, Ekokumppanit, Ekoleima sekä Valonia. Hanke toteutetaan vuosina 2013 - 2014.

Lisätiedot

Riikka Leskinen, projektipäällikkö

www.valonia.fi/ekokoti


HAJAJÄTEVESIKUORMITUS KURIIN NEUVONNALLA - HAKKU 2014

HAKKU 2014 -hankkeessa tullaan tarjoamaan kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa seitsemän kunnan alueella Varsinais-Suomessa kesän ja syksyn 2014 aikana. Hankekunnat ovat Loimaa, Oripää, Marttila, Laitila, Taivassalo, Pyhäranta ja Uusikaupunki. Kiinteistökohtaista neuvontaa tarjotaan vakituisesti asutuille kiinteistöille ja loma-asunnoille, uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Neuvonta on kiinteistönomistajille maksutonta ja vapaaehtoista.

Hankkeessa järjestetään lisäksi paikallisia jätevesi-iltoja ja annetaan yleisneuvontaa mm. hankekuntien kesätapahtumissa. Hankkeen kesto on 02/2014 – 04/2015.

Hanke toteutetaan yhteistyössä hankekuntien ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Hankke on saanut rahoituksen Ympäristöministeriön vuoden 2014 harkinnanvaraisista valtionavustuksista.

Lisätiedot

Hanna Sarkki, vesiasiantuntija


KULUTTAJIEN ENERGIANEUVONTA VARSINAIS-SUOMESSA

Valonia toimii maakunnan energianeuvonnan koordinaattorina Varsinais-Suomessa. Tavoitteena on luoda yhteistyöverkoston avulla mahdollisuudet kentällä tapahtuvaan energianeuvontaan vuosina 2012-2016. Hanke on osa valtakunnallista energianeuvonnan verkostoa.

Neuvontaa tarjotaan kaikille maakunnan kunnille, mutta KETS- ja KEO- sopimuskuntien alueella (Laitila, Lieto, Mynämäki, Raisio, Salo, Turku ja Uusikaupunki) pyritään laajempaan yhteistyöhön. Neuvontaverkostoa laajennetaan vähitellen myös muiden kuntien alueelle.

Hankkeessa järjestetään henkilökohtaista neuvontaa, neuvontailtoja sekä näyttelyitä asumisen energiankulutuksesta ja laitteiden hankinnasta sekä lämmityksestä ja lämmitystapavalinnoista sekä energiatehokkaasta rakentamisesta/ korjausrakentamisesta. Lisäksi tuotetaan neuvonta- ja ohjeistusmateriaalia ja –palveluja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, kansalaisten ja viranomaisten käyttöön. Ohjeistuksissa huomioidaan erityisesti paikalliset olosuhteet ja säädökset.

Lisätiedot

Liisa Harjula, energianeuvoja


LIIKKUMISEN OHJAUS -TOIMINTA VARSINAIS-SUOMESSA

Valonia toteuttaa Liikkumisen ohjaus -toimintaa Varsinais-Suomessa. Liikkumisen ohjaus - toiminta saa valtionavustusta Liikennevirastolta. Toiminta pohjautuu Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelmaan 2012-2015, joka laadittiin vuonna 2011 Valonian toimesta.

Valonia muun muassa auttaa työpaikkoja liikkumissuunnitelmatyössä kouluttamalla, tuottamalla materiaalia sekä järjestämällä liikkumissuunnitelmaseminaarin.Lasten ja nuorten parissa tehdään liikkumisen ohjausta pilotoimalla koulujen liikkumissuunnitelmatyötä yhdessä koulussa sekä kannustamalla kouluja viisaisiin kulkumuotoihin tiedottamalla ja järjestämällä tapahtumia.

Liikkumisen ohjaus -toiminnalla pyritään aktiivisesti vahvistamaan yhteistyötä seudullisten liikkumisen ohjaustyötä tekevien ja siihen halukkaiden organisaatioiden kesken.Kuntien työntekijöille, johdolle ja päättäjille järjestetään viisaan liikkumisen informaatio- ja koulutustilaisuuksia ja heitä rohkaistaan liittymään Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen verkostoon. Kuntalaisiin kohdistuvista kampanjoista ja tapahtumista esimerkkejä ovat: Pyörällä töihin -kilpailu ja Pyörällä kouluun -kampanja (vko 20) sekä EU:n Liikkujan viikko 16.–22.9.

Varsinais-Suomen liikkumisen ohjauksen toimenpidesuunnitelma 2012-2015 Valonian sivuilla


Lisätiedot

Paula Väisänen, kestävän liikkumisen koordinaattori


PLANNING FOR ENERGY EFFICIENT CITY – PLEEC

Hankkeen tarkoituksena on Smart cities –teeman sisäistäminen Turun kaupunkisuunnittelussa. Hankkeessa kehitetään kaupungeille toimiva malli strategiselle kestävälle kaupunkisuunnittelulle Lisäksi hankkeessa tutkitaan energiavirtoja ja etsitään energiatehokkuuspotentiaaleja sekä annetaan kaupungeille työkaluja kestävään kaupunkisuunnitteluun. Energiatehokkuuden avainnäkökulmat ovat teknologinen, rakentamisen kehittäminen ja kaupunkilaisten toiminta.

Hanke toteutetaan Puiteohjelman 7 (FP7) rahoituksella ja se toteutetaan vuosina 2013-2016.

Lisätiedot

Anne Ahtiainen, johtava energia-asiantuntija

Pleecproject.eu


PUPE

Putsareista pelloille -hankkeen tavoitteena on saada aikaan selkeä toimintamalli ja opas paikallisen ja pienimuotoisen saostuskaivo-, umpikaivo- ja prosessilietteen vastaanotto- ja käsittelypisteen perustamiseen ja käsitellyn lietteen maatalouskäyttöön. Hanke tuottaa tietoa käsitellyn lietteen ominaisuuksista lannoituskäyttöä ajatellen. Hankkeessa tehdään myös neuvontatyötä ja koulutusta lieteen hyötykäytöstä Varsinais-Suomen maanviljelijöille.

Hankkeessa toteutetaan pilottikohde valittavalla maatilalla. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia toimii hankkeen vetäjänä. Kumppanina hankkeessa on MTT Kasvintuotannon tutkimus, KTL Jokioinen. Laitoksen maaperä ja kasvinravitsemus -tiimi on vastuussa lietteen käyttökelpoisuuden tutkimisesta maanviljelyssä.

Hanke toteutetaan Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys -ohjelman rahoituksella ja se toteutetaan vuosina 2013-2014.

Lisätiedot

Jussi Heikkinen, vesiasiantuntija

Purokunnostushanke

Purokunnostushankkeessa parannetaan virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti kalojen elinympäristöjä. Hankkeessa järjestetään virtavesikunnostuksia Saaristomeren valuma-alueen puroissa ja pienissä joissa sekä edistetään vesiensuojelua Varsinais-Suomessa.

Kunnostuksilla pyritään parantamaan erityisesti virtavesikutuisten kalalajien, nahkiaisten ja rapujen lisääntymisalueita. Selvitysten mukaan Varsinais-Suomen virtavesissä elää ainutlaatuisia alkuperäisiä taimenkantoja, joita pyritään elvyttämään hankkeessa järjestettävillä kunnostustoimenpiteillä. Suomen merivaelteiset taimenkannat ja taimenen sisävesikannat on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi.

Hankkeen rahoittajia ovat Ålandsbanken, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Saaristomeren suojelurahasto ja paikalliset kalastusalueet.

Lisätiedot

Janne Tolonen, projektityöntekijä


TUKOS

Tukea osuuskunnan perustamiseen -hanke (TUKOS) neuvoo ja tukee idea-asteella olevia jätevesiosuuskuntia. Neuvontaa suoritetaan Vakka-Suomen alueella. TUKOS-hankkeen tavoitteena on edistää lupaavien ja idea-asteella olevien osuuskuntamuotoisten vesihuolto-hankkeiden toteutumista. Useat hankkeet jäävät vain idea-asteelle, kun osuuskunnasta kiinnostuneilla ei ole riittävästi tarvittavaa tieto-taitoa aloitusvaiheessa ja asukkaat vastustavat hanketta oikean tiedon puuttumisen vuoksi. TUKOS-hanke antaa työkaluja, tietoa ja apua tarvittavan alkumomentin saamiseksi osuuskunnan käynnistymiseen.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen liiton EAKR-rahoituksella. Hankkeessa on mukana myös Suomen vesihuolto-osuuskunnat SVOSK ry. Hanke toteutetaan vuosina 2013-2014.

Lisätiedot

Jussi Heikkinen, vesiasiantuntija


Sivua viimeksi päivitetty 30.4.2015 13:36 ja sivu on julkaistu 3.2.2012 16:00

Muut nostot


Ekovinkki
Lue viikon ekovinkki

Bullet

Facebook-logo

Seuraa Valoniaa Facebookissa

Bullet

Twitter-logo

Seuraa Valoniaa Twitterissä

Bullet

Pieniä tekoja -logo
Käy tekemässä ympäristöteko! www.pieniatekoja.fi

Bullet

Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen liitto

Lisätoiminnot

Verkkopalvelun opaste | Sivukartta | Palaute ja asiointi | Tulosta sivu | Media | Tekstiversio

© 2013 Valonia | Vanha Suurtori 7, 20500 TURKU
| valonia@valonia.fi