Suomen vesistöjen merkittävin ongelma on liiallisen ravinnekuormituksen aiheuttama rehevöityminen, jonka vaikutukset ovat nähtävissä vesiympäristön muutoksina. Nämä muutokset koetaan yleensä haitallisina ja virkistyskäyttöä rajoittavina tekijöinä, jotka synnyttävät vesistön kunnostustarvetta.

Rehevöitymisen lisäksi vesistöjemme tilaa on heikentänyt ihmisen toiminta. Esimerkiksi virtavesien perkauksilla ja järvien vedenpinnan laskulla on monin paikoin heikennetty vesistöjen ekologista tilaa ja aiheutettu haittaa muun muassa kalastolle.

Vesistön kunnostuksen toteuttaminen vaatii laajat pohjatiedot vesistöstä, valuma-alueesta ja näiden käyttöhistoriasta. Kunnostussuuunnitelma onkin aina räätälöitävä potilaan mukaan. Merkittävässä osassa ovat myös paikallistuntemus sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.

Valonian vesiasiantuntijat tekevät yhteistyötä Varsinais-Suomen kuntien ja yhdistysten kanssa vesistöjen kunnostuksessa sekä laativat kunnostuksia tukevia selvityksiä ja kartoituksia. Tutustu Valonian ostopalveluihin ja vesiaiheisiin hankkeisiin.

Lisätiedot

Jarkko Leka

Janne Tolonen