Valonian näytteenottoseurannassa tarkkaillaan noin 15 kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuutta eri vuodenaikoina. Kiinteistöt sijaitsevat Varsinais-Suomessa. Kiinteistöjen omistajat ovat mukana näytteenottoseurannassa vapaaehtoisesti ja heidän jätevedenpuhdistamot ovat perheen normaalissa käytössä.

Kiinteistöillä syntyvän jäteveden oletetaan olevan hajajätevesiasetuksessa esitettyjen kuormituslukujen mukaista. Kiinteistön vedenkulutusmääränä käytetään 120 litraa asukasta kohden vuorokaudessa, ellei kiinteistön esittelyn kohdalla muuta mainita.

Puhdistamoista käydään ottamassa näytteitä yleensä n. 3–4 kuukauden välein laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti. Jätevesinäytteet tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteet otetaan puhdistetusta jätevedestä yleensä kokoomakaivosta. Näytteistä tutkitaan aina biologinen hapen kulutus (BOD7ATU), kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus. Kohteet on jaoteltu puhdistamojen mukaan.

On hyvä muistaa, että jätevesituloksiin vaikuttavat monet tekijät itse laitteen lisäksi. Näistä tekijöistä yksi tärkeimmistä on oman puhdistamon oikeaoppinen hoito.

Hajajätevesiasetuksessa on määritelty vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle ja ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla, jotka määritellään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Hajajätevesiasetuksen (157/2017) määrittelemät puhdistustaso vaatimukset (%) ovat:

Vähimmäistaso: BOD7ATU >80 %, kokonaisfosfori (P) >70 %, kokonaistyppi (N) >30 %

Pilaantumiselle herkät alueet: BOD7ATU >90 %, kokonaisfosfori (P) >85 %, kokonaistyppi (N) >40 %.