HUOM! Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn siirtymäajan takarajaa on jatkettu 31.10.2019 asti. Kaikkia oppaita ei ole vielä päivitetty!

Ajantasaisinta tietoa on saatavilla Ympäristöhallinnon nettisivuilta. Lisäksi Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ylläpitämällä Jätevesiopas-sivustolla on tarjolla runsaasti puolueetonta tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa.

 

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017), Finlex

Ympäristönsuojelulaki (527/2014), Finlex

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017), Finlex

 

Yleisoppaat ja esitteet

Valonian postikorttitiedote jätevesilainsäädännön muutoksesta, Valonia, 2017

Opas haja-asutusalueen jätevesiratkaisuihin (pdf), Omakotiliitto, 2017

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon -esite (pdf), Ympäristöministeriö, 2017

Haja-asutuksen jätevedet - lainsäädäntö ja käytännöt (pdf), Ympäristöministeriö 2017.

Avloppsvatten i glesbygdsområden – Lagstiftning och praxis (pdf), Miljöministeriet 2017.

Jätevesiopas (pdf), Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry, 5. uudistettu painos 2017.

Avloppsvattenguide (pdf), Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf, 5. förnyade upplagan 2017.

Kesämökin jätevesiopas (pdf), JÄSSI -jätevesihanke, 2017.

Sommarstugans avloppsvattenguide (pdf), JÄSSI -projektet, 2017.

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella -opas (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus, korjattu painos 2014. (Opas päivitetään ja julkaistaan myöhemmin 2018)

Mun putsari - kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien käyttäjäkokemuspankki, Suomen ympäristökeskus 2017

Selvityslomake nykyisestä jätevesijärjestelmästä (pdf), Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

Kuntakohtaiset määräykset, ohjeet ja yhteystiedot - kuntahakukone, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

 

Karttapalvelut

Vesihuoltotulkki, Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2017

Hajajätevesien siirtymäaika-alueiden karttapalvelu, Suomen ympäristökeskus 2017

Elinympäristön tietopalvelu LIITERI, Suomen ympäristökeskus 2017

 

Maaperäkäsittely

Haja-asutuksen jätevesien puhdistus - Katsaus maaperäkäsittelyyn (pdf), Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry 2007/2012.

Pienet jäteveden maapuhdistamot (pdf), Erkki Santala, Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 1990.

Henri Koponen maasuodatintutkimus (pdf), Henri Koponen. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto 2011.

Jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit (pdf), Ville Matikka, Anna-Maria Veijalainen ja Riikka Vilpas, Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4/1/2012.

JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELY - Yhteenveto koti‐ ja ulkomaisista tutkimustuloksista (pdf), Valonia 2011.

 

Kuivakäymälät, kompostointi ja lietteen käsittely

Suomalaiset kuivakäymälät (pdf) , Käymäläseura Huussi ry 2016.

Sisäkuivakäymälän ABC - hankinta (pdf), Käymäläseura Huussi ry 2013.

Sisäkuivakäymälän ABC - laitemallit (pdf), Käymäläseura Huussi ry 2013.

Sisäkuivakäymälän ABC - käymälätuotokset kiertoon (pdf), Huussi ry 2013.

Torrtoalett ABC (pdf), Huussi ry.

Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely (pdf), Käymäläseura Huussi ry.

Kokemuksia kuivakäymäköistä sisätiloissa (pdf), Käymäläseura Huussi ry.

Kuivakäymäläjätteen kompostointi sekä sako- ja umpikaivolietteen kalkkistabilointi (pdf), Valonia 2010.

Kompostilla kukkimaan! - kompostoijan opas (pdf), Turun seudun jätehuolto Oy.

Haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittely ja käyttö maataloudessa (issuu-julkaisu), Valonia 2014.

 

Jätevesijärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen

Jätevesijärjestelmien suunnittelijoita ja urakoitsijoita

Jätevesiopas maanrakentajille (pdf), Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry 2013.

Video Raita PA Kaivo SA -puhdistamon asennuksesta Raita PA Kaivo SA -puhdistamon asennuksesta (kuvattu 27.4.2010)

Video Biolan Kaivopuhdistamon asennuksesta (kuvattu 22.5.2010)

 

Jätevesijärjestelmän huolto ja ylläpito

Pienpuhdistamoiden huolto-opas (pdf), Valonia 2011.

Talvimökin vesihuolto (pdf), Suomen ympäristökeskus 2011.

Video Wehoputs5 -pienpuhdistamon vuosihuollosta (kuvattu 26.4.2010)

Video Onnline Nordic-10 jätevesipumppaamon vuosihuollosta (kuvattu 26.8.2010)

 

Video kiinteistökohtaisesta neuvontakäynnistä ja jätevesineuvojan työstä

Valonia on tehnyt yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa jätevesineuvonnan neuvontavideon. Neuvontavideon käsikirjoituksen on laatinut Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy:stä. Video on valmistunut tammikussa 2012. Neuvontavideo on toteutettu ympäristöministeriön rahoituksella ja videon käyttöoikeudet ovat ympäristöministeriöllä. Neuvontavideo on suunnattu ennen kaikkea haja-asutusalueilla kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa työkseen tekeville jätevesineuvojille. Lisäksi neuvontavideota voivat hyödyntää muut haja-asutuksen jätevesiasioita kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Neuvontavideon tarkoituksena on esitellä kuinka kiinteistökohtainen neuvonta paikan päällä tapahtuu ja mitä asioita neuvontakäynnin aikana on tarpeen käydä läpi kiinteistönomistajan kanssa. Video koostuu kolmesta osasta, joissa jätevesineuvoja käy erityyppisillä kohteilla. Neuvontavideo on vapaasti katsottavissa ympäristöministeriön Youtube-kanavalta.